11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

detail oznamu

18.08.2020 14:15 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 4/2020, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč - zrušený

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 29.8.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

11.08.2020 13:40 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 06_2020

detail oznamu

03.08.2020 14:15 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 05_2020

detail oznamu

30.06.2020 10:15 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 25.6.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

25.06.2020 07:00 - úradná tabuľa 

Záverečný účet Obce Naháč za rok 2019

Záverečný účet Obce Naháč za rok 2019

detail oznamu

19.06.2020 12:25 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 25.06.2020 18:30

Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

09.06.2020 13:29 - úradná tabuľa 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 - návrh

detail oznamu

01.06.2020 11:18 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

detail oznamu

01.06.2020 11:15 - úradná tabuľa 

Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ konaného dňa 27.5.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21