9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

detail oznamu

21.01.2021 11:35 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.1.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-1/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 132 v k. ú. Naháč z dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

21.12.2020 14:55 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-62/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 4 ks jaseňa rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 98 v k. ú. Naháč z dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

18.12.2020 13:45 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-61/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks orecha rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 142, 143 v k. ú. Naháč z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

18.12.2020 13:42 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

detail oznamu

07.12.2020 09:50 - úradná tabuľa 

Schválený rozpočet obce Naháč na roky 2021, 2022, 2023

detail oznamu

07.12.2020 09:30 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 3.12.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

01.12.2020 10:55 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

detail oznamu

27.11.2020 09:22 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 03.12.2020 18:30

Pozvánka na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

16.11.2020 14:43 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 6/2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 26.11.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19