Názov dokumentuDátumNa stiahnutie
Smernica 202301 Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti 01.10.
2023
541 kB 
Smernica 202201 Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Naháč 16.06.
2022
45 kB 
Smernica 202101 o zabezpečení stravovania 31.12.
2021
3.04 MB 
Smernica 202001 o výkone základnej finančnej kontroly 07.08.
2020
1.72 MB 
Smernica 201917 Registratúrny poriadok 18.07.
2019
30.76 MB 
Smernica 201916 o postupoch pri verejnom obstarávaní 19.06.
2019
4.52 MB 
Smernica 201915 poriadok odmeňovania zamestnancov obce 19.06.
2019
5.84 MB 
Smernica 201914 rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Naháči 02.04.
2019
3.24 MB 
Smernica 201913 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Naháči 02.04.
2019
573 kB 
Smernica 201912 Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií 02.04.
2019
213 kB 
Smernica 201910 o vedení účtovníctva a obehu účtovných dokladov 13.03.
2019
9.52 MB 
Smernica 201909 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 13.03.
2019
7.01 MB 
Smernica 201908 o cestovných náhradách 13.03.
2019
4.26 MB 
Smernica 201907 o vedení pokladnice 13.03.
2019
3.52 MB 
Smernica 201906 o postupe pri vyraďovaní a likvidácii majetku a zriadení vyraďovacej a likvidačnej komisie 13.03.
2019
3.99 MB 
Smernica 201905 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 13.03.
2019
6.95 MB 
Smernica 201904 Organizačný poriadok 28.02.
2019
4.88 MB 
Smernica 201903 Pracovný poriadok 08.02.
2019
7.2 MB 
Smernica 201902 - Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Naháč 06.02.
2019
4.27 MB 
Zásady vybavovania sťažností 19.06.
2017
6.27 MB