Letné fotografie

Dokumenty - interné smernice

Názov dokumentuDátumNa stiahnutie
Smernica 202101 o zabezpečení stravovania 31.12.
2021
3.04 MB 
Smernica 202001 o výkone základnej finančnej kontroly 07.08.
2020
1.72 MB 
Smernica 201917 Registratúrny poriadok 18.07.
2019
30.76 MB 
Smernica 201916 o postupoch pri verejnom obstarávaní 19.06.
2019
4.52 MB 
Smernica 201915 poriadok odmeňovania zamestnancov obce 19.06.
2019
5.84 MB 
Smernica 201914 rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Naháči 02.04.
2019
3.24 MB 
Smernica 201913 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Naháči 02.04.
2019
573 kB 
Smernica 201912 Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií 02.04.
2019
213 kB 
Smernica 201911 Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Naháč 02.04.
2019
425 kB 
Smernica 201910 o vedení účtovníctva a obehu účtovných dokladov 13.03.
2019
9.52 MB 
Smernica 201909 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 13.03.
2019
7.01 MB 
Smernica 201908 o cestovných náhradách 13.03.
2019
4.26 MB 
Smernica 201907 o vedení pokladnice 13.03.
2019
3.52 MB 
Smernica 201906 o postupe pri vyraďovaní a likvidácii majetku a zriadení vyraďovacej a likvidačnej komisie 13.03.
2019
3.99 MB 
Smernica 201905 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 13.03.
2019
6.95 MB 
Smernica 201904 Organizačný poriadok 28.02.
2019
4.88 MB 
Smernica 201903 Pracovný poriadok 08.02.
2019
7.2 MB 
Smernica 201902 - Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Naháč 06.02.
2019
4.27 MB 
Smernica 201901 o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. 10.01.
2019
1.25 MB 
Zásady vybavovania sťažností 19.06.
2017
6.27 MB