14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

detail oznamu

11.12.2019 07:00 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: sobota - 29.02.2020 23:00

Voľby do NRSR 2020 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Naháč v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec.nahac84@gmail.com

detail oznamu

09.12.2019 14:05 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 12.12.2019 18:30

Pozvánka na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

05.12.2019 12:12 - úradná tabuľa 

Schválený rozpočet obce Naháč na roky 2020,2021,2022

Rozpočet je prílohou oznamu.

detail oznamu

05.12.2019 09:22 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ konaného dňa 4.12.2019

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

29.11.2019 09:30 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: streda - 04.12.2019 18:30

Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka je prílohou oznamu.

detail oznamu

28.11.2019 14:01 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie je prílohou oznamu.

detail oznamu

15.11.2019 11:56 - úradná tabuľa 

Návrh rozpočtu obce Naháč na roky 2020,2021,2022

Názov materiálu: Rozpočet obce Naháč na rok 2020, 2021, 2022 Predkladateľ: PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta obce Dôvodová správa: Návrh rozpočtu na rok 2020,2021,2022 sa predkladá na základe legislatívnych požiadaviek, najmä: • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 10) • Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (čl. 6, čl. 9) • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§ 9) Návrh rozpočtu na roky 2020,2021,2022 sa zostavuje ako vyrovnaný. Súčasťou návrhu rozpočtu v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti je aj informácia o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva roky – 2017, 2018, schválený rozpočet na bežný rok 2019 + plnenie rozpočtu 10/2019, navrhovaný rozpočet na rok 2020,2021,2022. V súlade s ustanovením § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti s uznesením obecného zastupiteľstva č. 123/2018 písm. b) sa v rozpočte obce neuplatňuje programové členenie. Rozbor príjmov rozpočtu: Podstatnou súčasťou príjmu rozpočtu obce je výnos dane z príjmov fyzických osôb. V súlade s fiškálnym vývojom a prognózami Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa odhaduje príjem pre obec vo výške 101 000€. Ďalším príjmom sú dane: daň za jadrové zariadenia, daň z nehnuteľností, za psa, za nevýherné hracie prístroje. Od budúceho roka sa navrhuje zvýšenie poplatku za komunálny odpad, preto sa očakávaný príjem navyšuje oproti minulému roku na 8 500€. Ďalšie príjmy tvoria: príjmy za predaj vody, správne poplatky, prenájmy budov a pozemkov, prenájmy hrobových miest a pod. Kapitálovými príjmami sú príjmy z predaja pozemkov. Bežný rozpočet príjmov obce Naháč je vo výške: 195 410€ Rozbor výdavkov rozpočtu: Podstatnú časť výdavkov obce tvoria mzdy a odvody volených funkcionárov obce (starostu, poslancov) a zamestnancov obce (samostatný odborný referent, zamestnanec vnútornej správy, hlavný kontrolór, upratovačka). V návrhu je zohľadnené zákonné navýšenie miezd od 1.1.2020 (či už zvyšovanie tarifných platov alebo priemernej mzdy v národnom hospodárstve). Výdavky obce v jednotlivých oblastiach fungovania sú rozpočtované na základe čerpania v predchádzajúcich rozpočtových rokov a sú v nich zohľadnené plány na rok 2020. Keďže zámerom vedenia obce je realizovať, práce svojpomocne, sú navýšené výdavky na položky s názvom „Všeobecný materiál“. V budúcom roku je potrebné pokračovať v modernizácii a doplnení vybavenia sály a kuchyne KD, čo sa týka riadu, zariadenia a pod. Plánuje sa kúpa 2 ks kvalitných gastrochladničiek (cca 2000€). Bude sa pokračovať v modernizácii a rekonštrukcii priestorov Obecného úradu (zasadačka, priestory knižnice) – elektroinštalácia, osvetlenie, interiérové vybavenie. V oblasti miestnych komunikácií sa bude realizovať kúpa dopravného značenia a jeho osadenie na neoznačené križovatky v obci. V oblasti prevádzky verejného vodovodu obec nebude od 1.1.2020 vykonávať podnikateľskú činnosť, preto sa položky z podnikateľskej činnosti presúvajú na hlavnú činnosť. Rozpočtovaná suma na dotácie z rozpočtu obce Naháč na rok 2020 je 3 500€. Bežný rozpočet výdavkov obce Naháč je vo výške: 195 410€. Plánované investície: Investície v roku 2020 sa odvíjajú aj od prípadne poskytnutých dotácií a potreby ich spolufinancovania a dofinancovania. Z rezervného fondu obce sú na rok 2020 naplánované tieto kapitálové investície: • Pokračovanie vo vysporiadaní pozemkov pod KD – 15 000€ • Územný plán obce – 12 000€ • Vstupné chodníky na cintorín – 6 000€ • Ozvučenie cintorína – 2 500€ • Projektová dokumentácia kanalizácia – 8 000€ • Projektová dokumentácia na obecnú bytovku (Pošta) – 3 000€ • Preložka vodovodného potrubia DN 100 – 4 500€ Presnejšia špecifikácia zámerov obce v oblasti čerpania bežných výdavkov obce na kapitálové investície, resp. investičná činnosť obce v roku 2020 môže byť upravená podľa finančných ukazovateľov v hospodárení obce v priebehu roka 2020. Zverejnenie: Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu, t.j. 15.11.2019 začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 25.11.2019, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného návrhu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ rozpočtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Naháči berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. schvaľuje rozpočet obce Naháč na rok 2020 berie na vedomie rozpočet obce Naháč na roky 2021, 2022. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta obce

detail oznamu

13.11.2019 10:23 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Návrh plánu je prílohou oznamu

detail oznamu

08.11.2019 12:59 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.10.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-24/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 1441 v k. ú. Naháč z dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24