16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

detail oznamu

04.10.2019 10:34 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Zámer je prílohou oznamu.

detail oznamu

04.10.2019 10:32 - úradná tabuľa 

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ konaného dňa 3.10.2019

Uznesenia sú prílohou oznamu.

detail oznamu

03.10.2019 11:34 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Vyhláška je prílohou oznamu.

detail oznamu

30.09.2019 09:00 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 03.10.2019 18:30

Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka je prílohou tohto oznamu

detail oznamu

13.09.2019 12:06 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 3.9.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS-88/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks lipy malolistej – rastúcej na pozemku registra „C“ parc. č. 1 v k. ú. Naháč z dôvodu „Predmetná lipa sa nachádza v priestoroch vydláždenej plochy a koreňovou sústavou poškodzuje nielen jestvujúce chodníky, ale aj vstupný portál s nápisom zo 17. storočia.“ Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk. Oznámenie je prílohou oznamu.

detail oznamu

06.09.2019 10:03 - úradná tabuľa 

Vyhlásenie VZN č. 3/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN je prílohou oznamu a nadobúda účinnosť 1.10.2019.

detail oznamu

06.09.2019 09:57 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

zámer je prílohou oznamu

detail oznamu

06.09.2019 09:31 - úradná tabuľa 

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ v Naháči

Uznesenia sú prílohou oznamu.

detail oznamu

30.08.2019 12:55 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 05.09.2019 18:30

Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka je prílohou tohto oznamu.

detail oznamu

19.08.2019 09:27 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania

Vyhláška je prílohou oznamu.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26