8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

detail oznamu

07.06.2021 14:37 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 01_2021

detail oznamu

07.06.2021 14:20 - úradná tabuľa 

VZN č. 1/2021, ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Naháč

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 17.6.2021, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

01.06.2021 13:50 - úradná tabuľa 

Návrh Záverečného účtu obce Naháč za rok 2020

detail oznamu

05.05.2021 14:30 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.12.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-19/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks jedle – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 1455/3 v k. ú. Naháč z dôvodu strom nie je stabilný a hrozí vyvrátenie.

detail oznamu

30.04.2021 09:30 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - orez stromov

detail oznamu

25.04.2021 15:30 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

15.04.2021 12:15 - úradná tabuľa 

Zverejnenie výzvy podľa § 34e zákona č. 229/1991 Zb. pre vlastníkov lesných pozemkov

Obec Naháč v súlade s § 34e zákona č. 229/1991 Zb. zverejňuje výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov: Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zák.č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskor. predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili. Informácie môžete získať na: Tel.:+421 33 5926 145, Mobil: +421 918 333 075, E-mail: gabriela.pieckova@lesy.sk

detail oznamu

10.03.2021 09:17 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

detail oznamu

21.02.2021 13:50 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 25.02.2021 18:30

Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

19.02.2021 10:30 - úradná tabuľa 

Úroveň vytriedenia odpadov v obci Naháč v roku 2020

Obec Naháč v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň triedenia odpadov v obci Naháč za rok 2020 je 18,79%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku je 30€/t.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18