Na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy vytvorili obce okresu Trnava Spoločný obecný úrad, so sídlom v budove Okresného úradu Trnava (Kollárova 8).

Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov a majetkoprávnych vzťahoch týkajúcich sa SOcÚ je starosta obce Cífer – Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Prednostkou SOcÚ je od začiatku jeho činnosti Ing. Erika Nemčeková.

Spoločný obecný úrad Cífer so sídlom v Trnave zabezpečuje výkon úloh za obce, v oblastiach preneseného výkonu štátnej správy:

 • na úseku územného plánovania a stavebného poriadku (všeobecný stavebný úrad I.stupňa)
 • špeciálny stavebný úrad
  1. pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
  2. pre ochranu vôd
 • štátnej správy v ochrane životného prostredia
  1. ochrana prírody a krajiny (vydáva súhlasy na výruby drevín)
  2. ochrana ovzdušia (vydáva súhlasy na malé zdroje znečistenia)
 • sociálne služby

Financovanie SOcÚ je zabezpečované z finančných prostriedkov poskytnutých štátom SR (dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy), príjmu od jednotlivých obcí združených v SOcÚ a výnosov zo správnych poplatkov (zaplatené na SOcÚ v súvislosti s činnosťou SOcÚ).

Bližšie informácie na: http://www.soutt.sk/