Jarné fotografie

Oznamy - úradná tabuľa

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

detail oznamu

18.05.2020 14:34 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 04_2020

detail oznamu

06.05.2020 12:36 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie žiadostí o prenájom obecného bytu

Obec Naháč v súlade s § 4 a § 12 VZN č. 2/2020 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o prenájom obecného bytu. Žiadosti spolu s prílohami treba predložiť do 22.5.2020 do 11:00 hod. poštou alebo osobne do podateľne OcÚ. Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Žiadosť musí obsahovať: • Meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresu, dátum narodenia, kontaktné údaje žiadateľa • Zoznam osôb, ktoré budú bývať v byte spolu so žiadateľom (s uvedením, v akom vzťahu sú osoby k žiadateľovi) • Odôvodnenie žiadosti (či ide o prechodné riešenie bytovej otázky, riešenie zložitej rodinnej situácie, osamostatnenie sa a pod.) • Čestné prehlásenie, že žiadateľ, ani ostatné osoby, ktoré budú bývať v nájomnom byte neboli právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin. • Súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo v prílohe) Konkrétne podmienky sú vo VZN č. 2/2020.

detail oznamu

16.04.2020 10:13 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 14.4.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

08.04.2020 14:51 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: utorok - 14.04.2020 18:30

Pozvánka na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

06.04.2020 13:44 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 02_2020

detail oznamu

30.03.2020 13:08 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie ponúk 1/2020

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17