15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

detail oznamu

06.11.2019 14:27 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Zámer je prílohou oznamu.

detail oznamu

06.11.2019 14:10 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 4/2019 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 6.11.2019 Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 16.11.2019, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

05.11.2019 08:57 - úradná tabuľa 

Vyhlásenie volieb do NRSR 2020, informácie pre voliča

Informácie sú prílohou oznamu.

detail oznamu

04.11.2019 11:50 - úradná tabuľa 

Voľby do NRSR 2020 - zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou

Obec Naháč v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou: obec.nahac84@gmail.com Bližšie informácie k voľbe poštou nájdete na: https://www.minv.sk/?…

detail oznamu

02.11.2019 10:08 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 31.10.2019

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

25.10.2019 13:05 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 31.10.2019 18:30

Pozvánka na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka je prílohou oznamu.

detail oznamu

10.10.2019 14:34 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 3.10.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS-103/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 226/14 v k. ú. Naháč z dôvodu rizika poškodenia inžinierskych sietí. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

detail oznamu

10.10.2019 14:31 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 3.10.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS-102/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks smreka rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 89/1 v k. ú. Naháč z dôvodu rizika poškodenia priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

detail oznamu

10.10.2019 14:28 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 3.10.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS-104/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks brezy previsnutej – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 87/1 v k. ú. Naháč z dôvodu poškodzovania priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

detail oznamu

04.10.2019 14:31 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.9.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-20/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 68 v k. ú. Naháč z dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25