13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

detail oznamu

06.05.2020 12:36 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie žiadostí o prenájom obecného bytu

Obec Naháč v súlade s § 4 a § 12 VZN č. 2/2020 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o prenájom obecného bytu. Žiadosti spolu s prílohami treba predložiť do 22.5.2020 do 11:00 hod. poštou alebo osobne do podateľne OcÚ. Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Žiadosť musí obsahovať: • Meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresu, dátum narodenia, kontaktné údaje žiadateľa • Zoznam osôb, ktoré budú bývať v byte spolu so žiadateľom (s uvedením, v akom vzťahu sú osoby k žiadateľovi) • Odôvodnenie žiadosti (či ide o prechodné riešenie bytovej otázky, riešenie zložitej rodinnej situácie, osamostatnenie sa a pod.) • Čestné prehlásenie, že žiadateľ, ani ostatné osoby, ktoré budú bývať v nájomnom byte neboli právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin. • Súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo v prílohe) Konkrétne podmienky sú vo VZN č. 2/2020.

detail oznamu

16.04.2020 10:13 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 14.4.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

08.04.2020 14:51 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: utorok - 14.04.2020 18:30

Pozvánka na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

06.04.2020 13:44 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 02_2020

detail oznamu

30.03.2020 13:08 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie ponúk 1/2020

detail oznamu

09.03.2020 15:00 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 3/2020 o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní žúmp na území obce Naháč

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 9.3.2020 Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 19.3.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

09.03.2020 14:07 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 2/2020 podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Naháč

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 9.3.2020 Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 19.3.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

25.02.2020 12:01 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 12. zasadnutia OZ konaného dňa 24.2.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23