Letné fotografie

Oznamy - všetky

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

detail oznamu

25.01.2021 15:45 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: - Počet otestovaných: 244 - Počet negatívnych: 244 - Počet pozitívnych: 0 Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

detail oznamu

21.01.2021 12:50 - obecné oznamy 

Voľné pracovné miesto

Spoločnosť Microflor v Dolnom Lopašove, hľadá Operátorov výroby do pracovného pomeru na plný úväzok s nástupom IHNEĎ. Práca na jednu zmenu. Náplňou práce je množenie rastlín a s tým súvisiace pomocné práce. V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0908 654 409.

detail oznamu

21.01.2021 11:35 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.1.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-1/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 132 v k. ú. Naháč z dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

18.01.2021 15:50 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 23.01.2021 08:00

Operácia ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY v podmienkach obce Naháč

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že celoplošný skríning obyvateľstva na prítomnosť koronavírusu v rámci operácie „ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY“ sa v našej obci uskutoční v sobotu 23.1.2021 v čase od 8:00 do 18:00 hod. Testovanie je prioritne určené pre osoby od 15 do 65 rokov, zúčastniť sa však môžu aj osoby mimo tejto vekovej hranice. Bližšie informácie budú občanom doručené koncom týždňa.

detail oznamu

11.01.2021 14:15 - obecné oznamy 

Elektronické sčítanie obyvateľov 2021

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Viac informácií na: https://www.scitanie.sk/…e-informacie

detail oznamu

11.01.2021 14:10 - obecné oznamy 

Farnosť Naháč - prosba o finančnú pomoc

Správca farnosti sa chce vopred poďakovať tým, ktorým to finančná situácia umožňuje, za podporu farnosti (zálohy za elektrinu a plyn v kostoloch) milodarmi – či osobne alebo priamo na bežný účet farnosti: IBAN: SK63 0200 0000 0025 0024 8212 Za Vašu pomoc úprimná vďaka.

detail oznamu

07.01.2021 10:40 - obecné oznamy 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka,** t.j. do 31.1.2021**. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, t.j. k 1.1.2021 Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť (stavbu, pozemok, byt a pod.) 19.11.2020, priznanie ste povinní podať do 31. januára 2021, ale len v tom prípade, ak tieto skutočnosti budú k 1. januáru 2021 zapísané aj v katastri nehnuteľností. Žiadosti o úľavu/odpustenie poplatku za komunálny odpad V súlade s platným VZN č. 6/2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč (§11) je poplatník povinný doručiť žiadosť o úľavu/odpustenie poplatku za komunálny odpad spolu s potrebnými dokladmi na Obecný úrad Naháč v termíne do 30.1.2021. NA ŽIADOSTI DORUČENÉ, RESP. NEDORUČENÉ ALEBO DORUČENÉ BEZ PRILOŽENÝCH DOKLADOV SA NEBUDE PRIHLIADAŤ. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území obce. Poplatník musí o zníženie alebo odpustenie poplatku písomne požiadať a doložiť nasledovné aktuálne doklady: potvrdenie o ubytovaní na internáte, alebo v inom ubytovacom zariadení potvrdenie o návšteve školy potvrdenie o prechodnom pobyte alebo trvalom pobyte mimo územia obce nájomná zmluva potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, potvrdenie o zamestnaní v zahraničí, ZŤP, ZŤP/S preukaz (len v prípade, ak ide o osobu samostatne žijúcu v domácnosti) prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká. Vyššie uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

detail oznamu

07.01.2021 10:30 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 3.1.2020 nás vo veku 74 rokov opustil Mikuláš Fančovič. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 8.1.2021 (piatok) o 14:00 hod. na cintoríne v Naháči. Vzhľadom na aktuálne platné protiepidemiologické opatrenia sa rozlúčka uskutoční bez prítomnosti verejnosti. Dom smútku na osobnú rozlúčku so zosnulým bude pre verejnosť otvorený 8.1.2021 od 10:00 hod. Lúčime sa so zosnulým v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji! Prevádzkovateľ Obec Naháč oznamuje, že zverejnenie smútočných oznamov na webovom sídle obce podlieha súhlasu blízkej osoby.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26