Zimné fotografie

Oznamy - všetky

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

detail oznamu

13.01.2022 10:35 - obecné oznamy 

Roznos vriec na plasty a papier

Oznamujeme občanom, že zamestnanci obce budú vo štvrtok a piatok roznášať vrecia na odpad: 1 žlté vrece na plasty 4 modré vrecia na mimoriadne zbery papiera v dňoch: 3.2., 26.5., 18.8. a 10.11. – tak ako je to uvedené v doručenom harmonograme

detail oznamu

12.01.2022 10:00 - obecné oznamy 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka,** t.j. do 31.1.2022**. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, t.j. k 1.1.2022 Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť (stavbu, pozemok, byt a pod.) 19.11.2021, priznanie ste povinní podať do 31. januára 2022, ale len v tom prípade, ak tieto skutočnosti budú k 1. januáru 2022 zapísané aj v katastri nehnuteľností. Žiadosti o úľavu/odpustenie poplatku za komunálny odpad V súlade s platným VZN č. 2/2021 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč (§11) je poplatník povinný doručiť žiadosť o úľavu/odpustenie poplatku za komunálny odpad spolu s potrebnými dokladmi na Obecný úrad Naháč v termíne do 30.1.2022. NA ŽIADOSTI DORUČENÉ, RESP. NEDORUČENÉ ALEBO DORUČENÉ BEZ PRILOŽENÝCH DOKLADOV SA NEBUDE PRIHLIADAŤ. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území obce. Poplatník musí o zníženie alebo odpustenie poplatku písomne požiadať a doložiť nasledovné aktuálne doklady: potvrdenie o ubytovaní na internáte, alebo v inom ubytovacom zariadení potvrdenie o návšteve školy potvrdenie o prechodnom pobyte alebo trvalom pobyte mimo územia obce nájomná zmluva potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, potvrdenie o zamestnaní v zahraničí, ZŤP, ZŤP/S preukaz (len v prípade, ak ide o osobu samostatne žijúcu v domácnosti) prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká. Vyššie uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. V prípade nejasností kontaktujte Obecný úrad v Naháči.

detail oznamu

11.01.2022 10:40 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do poradovníka žiadateľov o obecné nájomné byty

Obec Naháč zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do poradovníka žiadateľov o obecné nájomné byty. Žiadosť je potrebné doručiť do 26.1.2022 v súlade s § 4 VZN č. 2/2020.

detail oznamu

11.01.2022 10:38 - obecné oznamy 

Očkovanie proti COVID-19 v Kultúrnom dome v Trstíne - 29.1.2022

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o očkovanie (1.,2.,3. dávka), že dňa 29.1.2022 (sobota) sa uskutoční očkovanie v Kultúrnom dome v Trstíne. Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Naháči do 20.1.2022. Každý záujemca nadiktuje: meno, priezvisko, rodné číslo, telefón, poisťovňa.

detail oznamu

10.01.2022 09:27 - obecné oznamy 

Zubná ambulancia Dolná Krupá - informácia

Zubná ambulancia v Dolnej Krupej oznamuje občanom, že ordinuje až od 18.01.2022.

detail oznamu

07.01.2022 10:35 - obecné oznamy 

COVID 19 - aktuálne informácie a vyhlášky

Nočný zákaz vychádzania sa skončí 10. januára 2022, deti sa vrátia do škôl. V pondelok 10.1.2022 sa vrátia deti do škôl a spúšťa sa školský semafor. Reštaurácie ostávajú otvorené pre očkovaných a osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19. Režim v hoteloch a lyžiarskych strediskách ostáva nezmenený. Neesenciálne obchody a služby ostávajú otvorené v režime OP. V platnosti ostáva OTP režim v rýchlikoch, IC a diaľkových autobusoch. Naďalej platí zákaz zhromažďovania nad 6 osôb. Od pondelka 10. januára 2022 už nebude platiť nočný zákaz vychádzania. V platnosti však ostávajú všetky doterajšie opatrenia, ktoré sa týkajú obchodov, prevádzok služieb, hotelových zariadení, lyžiarskych stredísk či cestovania v diaľkových linkách. Okrem toho sa od pondelka otvárajú základné a stredné školy, v ktorých však budú platiť prísne protiepidemické opatrenia. Rúška budú povinné už od prvého ročníka základných škôl a rodičom sa dôrazne odporúča, aby svoje deti otestovali ešte pred nástupom do školy a tieto testy opakovali 2-krát týždenne. Režim na školách sa bude riadiť školským semaforom, ktorý upravuje režim v triedach pri výskyte pozitívnych prípadov v triedach a školách. Vstup do obchodov, prevádzok služieb či reštaurácií sa bude, tak ako doteraz, riadiť vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR. Esenciálne obchody budú fungovať v režime základ. Neesenciálne obchody, služby a reštaurácie budú otvorené len pre osoby plne zaočkované, alebo ak za posledných 6 mesiacov prekonali ochorenie Covid-19. V rovnakom režime OP ako doteraz budú na základe aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR fungovať hotely (vrátane povinnosti negatívneho testu), lyžiarske strediská či bohoslužby. Naďalej ostáva v platnosti režim OTP v rýchlikoch, IC vlakoch a na diaľkových autobusových linkách. Aj po 9. januári 2022 ostáva v platnosti núdzový stav, ktorý na 90 dní vyhlásila vláda SR. Od pondelka sa neruší zákaz zhromažďovania nad 6 osôb, okrem členov spoločnej domácnosti.

detail oznamu

07.01.2022 10:10 - obecné oznamy 

Predajňa potravín v Naháči otvorená od pondelka 10.1.2022

Oznamujeme občanom, že predajňa potravín v Naháči bude od pondelka 10.1.2022 otvorená. Žiadame občanov, aby pri vstupe do predajne dodržiavali aktuálne platné protiepidemiologické opatrenia.

detail oznamu

04.01.2022 12:55 - obecné oznamy 

MUDr. Čermáková v Dechticiach - dovolenka

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach má v dňoch 7. až 10.01.2021 dovolenku. Zastupuje MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej.

detail oznamu

28.12.2021 09:00 - úradná tabuľa 

MUDr. Čermáková v Dechticiach - dovolenka

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach má v dňoch 30. až 31.12 dovolenku. Zastupuje MUDr. Gajdošíková v Chtelnici.

detail oznamu

27.12.2021 12:20 - obecné oznamy 

Predajňa potravín v Naháči zatvorená

Oznamujeme občanom, že predajňa potravín v Naháči bude od 27.12.2021 do 2.1.2022 zatvorená.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28