12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

detail oznamu

05.12.2023 13:40 - obecné oznamy 

Vianočné trhy s Mikulášom v Trstíne

Obec Trstín Vás srdečne pozýva na VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa konajú dňa 9.12.2023 o 15 hodine vo dvore OÚ Trstín. Pochutiť si môžete na kapustnici, zahriať sa teplým nápojom a zakúpiť si vianočný tovar. MIKULÁŠ opäť príde k nám do dediny a rozdá deťom sladké balíčky. Počas akcie bude vystúpenie detí ZŠ a MŠ Trstín, dievčat z RC a Trstínskej kapely.

detail oznamu

04.12.2023 11:41 - obecné oznamy 

Ambulancia MUDr. Lančariča - dovolenka

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej bude dňa 05.12.2023 zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Dvoržáková v Šelpiciach.

detail oznamu

01.12.2023 13:50 - obecné oznamy 

Ako správne triediť obaly od kávy?

detail oznamu

30.11.2023 13:26 - obecné oznamy 

Oznam - Nedoplatky miestnych daní a poplatkov

Obec Naháč, ako správca daní a poplatkov vyzýva občanov, ktorí neuhradili dane a poplatky, aby si tuto povinnosť splnili v čo najkratšom čase no najneskôr do 15.12.2023.

detail oznamu

28.11.2023 13:04 - obecné oznamy 

Rozvoz naturálií

Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč, oznamuje svojím členom a dôchodcom, že bude rozvážať naturálie za rok 2023 dňa 30.11.2023 (štvrtok). V prípade nepriaznivého počasia v piatok od 8,00 hod do 15,00 hod Naturálie sa platia na mieste. Nárok naturálií na rok 2023 je pre členov dôchodcov 3 q cena je 48 € a pre člena pracujúceho je 6 q a cena je 96 €.

detail oznamu

24.11.2023 13:50 - úradná tabuľa 

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente - „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 - 2027“

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027“. Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s oznámením v mieste obvyklým.

detail oznamu

22.11.2023 09:29 - obecné oznamy 

Zimná rozprávka o dvoch snehuliakoch

detail oznamu

21.11.2023 11:34 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude dňa 23.11.2023 z prevádzkových dôvodov Zatvorená. Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok realizuje pošta Trnava 3.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22