Jarné fotografie

Oznamy - všetky

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

detail oznamu

14.10.2021 13:11 - obecné oznamy 

Jesenná deratizácia

detail oznamu

13.10.2021 13:41 - obecné oznamy 

Lekár pre dospelých - MUDr. Lančarič - dovolenka

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Lančariča bude v piatok 15.10.2021 zatvorená z dôvodu dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Čermáková v Dechticiach.

detail oznamu

13.10.2021 10:58 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 13.10.2021 nás vo veku 95 rokov opustila Rozália Smutná. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 15.10.2021 (piatok) o 15:00 hod. v kostole a na cintoríne v Naháči. Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

11.10.2021 10:21 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 10.10.2021 nás vo veku 61 rokov opustil Jozef „Odino“ Lopatka. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 13.10.2021 (streda) o 15:00 hod. v kostole a na cintoríne v Naháči. Lúčime sa so zosnulým v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

11.10.2021 10:20 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

detail oznamu

07.10.2021 10:05 - obecné oznamy 

MUDr. Čermáková v Dechticiach - informácia

Ambulancia MUDr. Čermákovej v Dechticiach oznamuje svojim pacientom, že pred návštevou ambulancie je potrebné sa telefonicky ohlásiť a pri príchode do ambulancie mať zo sebou negatívny test na ochorenie Covid-19 nie starší ako 72 hodín a to očkovaný aj neočkovaný.

detail oznamu

05.10.2021 14:35 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 05.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-55/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks ihličňan – trojkmeň- rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 1457/15 v k. ú. Naháč z dôvodu „Strom rastie v záhrade na malom pozemku, kde zaberá veľký priestor. V blízkosti je altánok, ktorému korene poškodili dlažbu tým, že praskla a tiež praská aj stena altánka“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

01.10.2021 08:48 - obecné oznamy 

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 01.10.2021 (piatok) až 04.10.2021 (pondelok) sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri materskej škole a pri pošte. Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod. Pokiaľ sú vyčlenené veľkoobjemové zberové kontajnery na veľkoobjemový odpad, v žiadnom prípade tam nemožno ukladať iné komodity, najmä nie vyhradené prúdy odpadov ako napr. elektroodpad, batérie, chladničky, žiarivky, atď. a druhotné suroviny ako napr. papier, sklo, kovy a pod.. Tieto komodity patria do iných zberných nádob, alebo sú pre nich vyčlenené iné dni a miesta zvozu!

detail oznamu

29.09.2021 14:47 - obecné oznamy 

Lekár pre dospelých - MUDr. Lančarič - dovolenka

Oznamujeme občanom, že v piatok 1.10.2021 nebude ordinovať MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje: MUDr. Zuzana Dvoržáková v Bolerázi.

detail oznamu

29.09.2021 09:26 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.9.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-53/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orech – rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 14 v k. ú. Naháč z dôvodu „orech je poškodený a ohrozuje priľahlú stavbu“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23