10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

detail oznamu

06.10.2020 12:48 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 05.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-40/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks orecha rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 129 v k. ú. Naháč z dôvodu ohrozovania priľahlých nehnuteľností. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

24.09.2020 14:55 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

detail oznamu

22.09.2020 14:20 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - vodoprávne konanie

detail oznamu

11.09.2020 11:08 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámerov predaja majetku obce

detail oznamu

11.09.2020 10:50 - úradná tabuľa 

Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 10.9.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

04.09.2020 12:02 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 10.09.2020 18:30

Pozvánka na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

20.08.2020 10:04 - úradná tabuľa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 31.8.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

18.08.2020 14:20 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 5/2020 o udržiavaní čistoty v obci a o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Naháč

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 29.8.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20