4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

detail oznamu

30.05.2022 14:00 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

detail oznamu

21.04.2022 14:10 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

detail oznamu

08.04.2022 11:25 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

31.03.2022 13:20 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 02_2022

detail oznamu

18.03.2022 11:20 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

14.03.2022 11:05 - úradná tabuľa 

Ochrana lesov pred požiarmi

detail oznamu

24.02.2022 14:55 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.02.2022 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-9/2022 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 7 ks agát – rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 88/7 v k. ú. Naháč z dôvodu „vyčistenie pozemku“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

16.02.2022 14:15 - úradná tabuľa 

Informácia o úrovni triedenia odpadu v obci Naháč za rok 2021

Obec Naháč Vám v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň triedenia odpadov v obci Naháč za rok 2021 je 34,17%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku je 22€/t.

detail oznamu

07.02.2022 10:55 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14