1 2 3 4 5 6 7 8 9

detail oznamu

17.08.2023 10:45 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.8.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. NAH-27/2023 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka, rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 273/2 v k. ú Naháč, z dôvodu „Konáre a kmeň stromu prekážajú rozvodu inžinierskych sietí. Korene stromu narušujú prívodu elektrického vedenia. Korene stromu narušujú – dvíhajú betónové časti a chodníky pred domom.“ Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Naháč.

detail oznamu

14.08.2023 13:57 - úradná tabuľa 

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky: Radoslav Boledovič

detail oznamu

14.08.2023 13:55 - úradná tabuľa 

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Tomaškovič

detail oznamu

20.07.2023 14:22 - úradná tabuľa 

Oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - Voľby do NR SR 2023

Oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023, ktoré sa budú konať 30.09.2023. obec.nahac84@gmail.com

detail oznamu

09.06.2023 13:35 - úradná tabuľa 

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

detail oznamu

09.06.2023 10:55 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9