Zimné fotografie

Oznamy - úradná tabuľa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

detail oznamu

21.10.2020 14:44 - úradná tabuľa 

Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ konaného dňa 21.10.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

21.10.2020 14:43 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

detail oznamu

20.10.2020 14:10 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-48/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 238/3 v k. ú. Naháč z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

detail oznamu

16.10.2020 13:15 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: utorok - 20.10.2020 18:30

Pozvánka na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

06.10.2020 12:48 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 05.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-40/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks orecha rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 129 v k. ú. Naháč z dôvodu ohrozovania priľahlých nehnuteľností. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

24.09.2020 14:55 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

detail oznamu

22.09.2020 14:20 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - vodoprávne konanie

detail oznamu

11.09.2020 11:08 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámerov predaja majetku obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9