18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

detail oznamu

08.06.2019 14:40 - úradná tabuľa 

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Naháči

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Naháči konaného dňa 30.5.2019 o 18:30 hod. v sále Kultúrneho domu pod vedením starostu obce PhDr. Davida Ivanoviča, PhD. http://obecnahac.sk/…dee437af.pdf

detail oznamu

07.06.2019 13:01 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Naháč

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 7.6.2019 Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 17.6.2019, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

07.06.2019 13:00 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 1/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Naháč

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 7.6.2019 Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 17.6.2019, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

07.06.2019 12:30 - úradná tabuľa 

Návrh Záverečného účtu za rok 2018

Návrh Záverečného účtu za rok 2018

detail oznamu

03.06.2019 09:20 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 30.05.2019 18:30

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ v Naháči

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ v Naháči

detail oznamu

27.05.2019 15:15 - úradná tabuľa 

Návrh na zmenu rozpočtu č. 7/2019

Návrh na zmenu rozpočtu č. 7/2019

detail oznamu

25.05.2019 15:30 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 30.05.2019 18:30

Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

25.05.2019 11:00 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019.

detail oznamu

22.05.2019 09:30 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: sobota - 25.05.2019 07:00

Informácia o konaní volieb do európskeho parlamentu

Oznamujeme občanom, že dňa 25.5.2019 sa v čase od 7:00 do 22:00 hod. konajú voľby do Európskeho parlamentu. Volebná miestnosť je v sále Kultúrneho domu v Naháči. Žiadame voličov, ktorí chcú voliť do prenosnej volebnej schránky, aby sa nahlásili na obecnom úrade alebo priamo volebnej komisii najneskôr v deň volieb.

detail oznamu

25.04.2019 08:56 - úradná tabuľa 

Pracovná ponuka

Obec Naháč príjme do pracovného pomeru zamestnanca: Pracovná pozícia: zamestnanec vnútornej správy Úväzok: 0,5 Termín nástupu: 1.júl 2019 Platové pomery: 380€ v hrubom Pracovný pomer sa uzatvára na: dobu určitú 1 rok, následne sa bude postupovať podľa §48, ods. 4, písm. a) Zákonníka práce Pracovná náplň: kosenie verejných priestranstiev pomocou techniky úprava a čistenie verejnej zelene a verejných priestranstiev údržba a rekonštrukčné práce na obecnom majetku zimná údržba miestnych komunikácií pomoc pri organizovaní verejných kultúrnych podujatí starostlivosť o budovy v majetku obce ostatné manuálne remeselné práce Požiadavky: schopnosť vykonávať manuálne práce remeselné zručnosti (záhradkárske, murárske,…) spoľahlivosť, samostatnosť U uchádzača bude zohľadnený výkon brigádnickej, dobrovoľníckej a inej činnosti pre obec a občanov obce Naháč v minulom období. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade Naháč alebo mailom na: starosta.nahac@gmail.com do 7.5.2019. https://www.istp.sk/…y-uvazok-0-5-

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28