Jarné fotografie

Oznamy - všetky

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

detail oznamu

12.08.2021 09:15 - obecné oznamy 

Dovolenka - ambulancia MUDr. Bílika v Dolnej Krupej

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Bílíka v Dolnej Krupej bude od 16.08. do 20.08.2021 zatvorená z dôvodu dovolenky. Zastupuje MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

09.08.2021 15:08 - obecné oznamy 

Mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na kontrolu a eradikáciu moru ošípaných a diviakov

Chovateľom ošípaných ( komerčné farmy a drobnochovy/nekomerčné chovy ) N A R I A Ď U J E M bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a v reštrikčných pásmach podľa časti I, II a III prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie ( EÚ) 2021/605 a v nárazníkovej zóne zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých ošípaných na laboratórne vyšetrenie a zabezpečiť odvoz kadáverov do spracovateľského podniku, bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a príslušnej RVPS, ošípané držať v uzatvorených priestoroch, nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané, zákaz skrmovania kuchynských odpadov, zákaz skrmovania zeleného krmiva v oblastiach s potvrdeným výskytom AMO u diviačej zveri, premiestňovať ošípané len so súhlasom RVPS (potvrdenie dokladov na premiestňovanie ošípaných), vykonať opatrenia proti vniknutiu diviakov do areálu farmy (dôkladné oplotenie farmy neprekonateľné pre diviačiu zver), prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom, vykonať opatrenia proti kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho mäsa, dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – aktivovať dezinfekčné brody pri vstupe na farmu ( priestoru ustajnenia v nekomerčných chovoch), evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov( komerčné chovy), skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov, skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím, viesť zoznam chovateľov, ktorým boli predané ošípané, mať vypracovaný a príslušnou RVPS schválený „Plán ochrany chovu pred zavlečením AMO“ (komerčné chovy), vykonávať pravidelnú dezinfekciu dezinsekciu a deratizáciu chovných priestorov, dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov, prezliekanie, dezinfekcia používaných nástrojov, zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov chovu ošípaných ( nekomerčné chovy), nakupovať ošípané výhradne od registrovaných chovateľov a mať o tom doklad (nekomerčné chovy), dodržiavanie povinnosti identifikácie a registrácie chovov ošípaných od 1 kusa chovanej ošípanej. Štátna veterinárna a potravinová správa

detail oznamu

29.07.2021 09:50 - obecné oznamy 

MUDr. Čermáková v Dechticiach - dovolenka

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach má v dňoch 19. až 27. augusta dovolenku. Zastupuje MUDr. Gajdošíková v Chtelnici.

detail oznamu

26.07.2021 10:10 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 30.07.2021 17:00

Opekačka

detail oznamu

26.07.2021 09:10 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 25.7.2021 nás vo veku 83 rokov opustila Anna Jánošková. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 27.7.2021 (utorok) o 15:00 hod. v kostole a na cintoríne v Naháči. Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

22.07.2021 10:45 - obecné oznamy 

Lekár pre dospelých - MUDr. Lančarič - dovolenka

Oznamujeme občanom, že od 26.7.2021 do 30.7.2021 nebude ordinovať MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje: MUDr. Zuzana Dvoržáková v pondelok, v stredu a v piatok Bolerázi, v utorok a vo štvrtok v Šelpiciach.

detail oznamu

21.07.2021 09:20 - obecné oznamy 

Očná ambulancia v Smoleniciach - dovolenka

Oznamujeme občanom, že v Očnej ambulancii v Smoleniciach sa v dňoch 26.7. až 30.7. neordinuje pre dovolenku.

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35