28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

detail oznamu

27.01.2023 08:57 - obecné oznamy 

Mestám a obciam zhasína nádej

„Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve "Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády."

detail oznamu

22.01.2023 12:45 - obecné oznamy 

Výsledky hlasovania v referende v obci Naháč

Počet voličov zapísaných v zozname: 354 Účasť voličov: 128 Účasť voličov: 36,15% Počet odpovedí ÁNO: 127 Počet odpovedí NIE: 0 Počet neplatných hlasov: 1

detail oznamu

19.01.2023 16:40 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 29.01.2023 17:00

Pozvánka na divadelné predstavenie v KD Naháč

Pozývame občanov na divadelné predstavenie „Veselá rodinka“, ktoré odohrá chtelnické ochotnícke divadlo OCH v Kultúrnom dome v Naháči v nedeľu dňa 29.1.2023 o 17:00 hod. Vstupné: 5€. Po skončení predstavenia Vás pozývame na malé občerstvenie. Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jej priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce: www.obecnahac.sk. V prípade nesúhlasu so zverejnením napíšte na: obec.nahac84@gmail.com.

detail oznamu

19.01.2023 11:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 21.01.2023 07:00

Oznámenie o konaní referenda

Oznamujeme občanom, že v sobotu 21.1.2023 sa v čase od 7:00 do 22:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Naháči koná referendum. V prípade, ak máte záujem o hlasovanie do prenosnej hlasovacej schránky, kontaktujte Obecný úrad telefonicky alebo mailom. Volebná komisia navštívi záujemcov v sobotu od 16:00 hod.

detail oznamu

12.01.2023 16:10 - obecné oznamy 

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO JDS v Naháči

Výbor Základnej organizácie JDS v Naháči pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 20.1.2023 (piatok) o 14:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Naháči. Súčasťou schôdze bude aj oceňovanie jubilantov a prezentácia fotografií z histórie obce. Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jej priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce: www.obecnahac.sk. V prípade nesúhlasu so zverejnením napíšte na: obec.nahac84@gmail.com.

detail oznamu

04.01.2023 12:00 - obecné oznamy 

Ambulancia MUDr. Lančariča - dovolenka

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej bude dňa 09.01.2023 (pondelok) zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Dvoržáková v Boleráze.

detail oznamu

04.01.2023 10:20 - obecné oznamy 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka,** t.j. do 31.1.2023**. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, t.j. k 1.1.2023 Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť (stavbu, pozemok, byt a pod.) 19.11.2022, priznanie ste povinní podať do 31. januára 2023, ale len v tom prípade, ak tieto skutočnosti budú k 1. januáru 2022 zapísané aj v katastri nehnuteľností. Žiadosti o úľavu/odpustenie poplatku za komunálny odpad V súlade s platným VZN č. 1/2022 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč (§11) je poplatník povinný doručiť žiadosť o úľavu/odpustenie poplatku za komunálny odpad spolu s potrebnými dokladmi na Obecný úrad Naháč v termíne do 30.1.2023. NA ŽIADOSTI DORUČENÉ, RESP. NEDORUČENÉ ALEBO DORUČENÉ BEZ PRILOŽENÝCH DOKLADOV SA NEBUDE PRIHLIADAŤ. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území obce. Poplatník musí o zníženie alebo odpustenie poplatku písomne požiadať a doložiť nasledovné aktuálne doklady: potvrdenie o ubytovaní na internáte, alebo v inom ubytovacom zariadení, potvrdenie o prechodnom pobyte alebo trvalom pobyte mimo územia obce, nájomná zmluva, potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, potvrdenie o zamestnaní v zahraničí, ZŤP, ZŤP/S preukaz (len v prípade, ak ide o osobu samostatne žijúcu v domácnosti) prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká. Vyššie uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. V prípade nejasností kontaktujte Obecný úrad v Naháči.

detail oznamu

24.12.2022 15:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 30.12.2022 16:00

Pozvánka na STRETNUTIE PRI VIANOČNEJ KAPUSTNICI

Obecný úrad Naháč v spolupráci s Miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Naháči a Športovým klubom Naháč Vás pozývajú na „Stretnutie pri Vianočnej kapustnici“, ktoré sa uskutoční dňa 30.12.2022 (piatok) od 16:00 hod. na priestranstve pred horným obchodom. Tešíme sa na Vašu účasť! Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

24.12.2022 14:50 - obecné oznamy 

Uskutočnilo sa významné spoločenské podujatie pri príležitosti 50. VÝROČIA ZALOŽENIA ORGANIZOVANÉHO FUTBALU V NAHÁČI.

Dňa 17.12.2022 sa uskutočnilo významné spoločenské podujatie pri príležitosti 50. VÝROČIA ZALOŽENIA ORGANIZOVANÉHO FUTBALU V NAHÁČI. Na podujatí boli udelené ocenenia – Verejné uznanie a Zlatá medaila obce vybraným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Naháči: • Emil Konečný • Jozef Krištofík in memoriam • Ernest Počuch in memoriam Športový klub ocenil verejným uznaním aj Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč za aktívnu pomoc a spoluprácu v oblasti športu. Všetci pozvaní účastníci dostali na pamiatku Pamätný list. Súčasťou podujatia bola aj diskusia a prezentácia historických fotografií, najmä z rokov 1972 – 1990. V rámci kultúrneho programu vystúpila skupina Duo nota. Podujatie bolo zavŕšením osláv 50. výročia založenia organizovaného futbalu v Naháči.

detail oznamu

23.12.2022 13:30 - obecné oznamy 

Vianočné blahoželanie

Radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu Vašich najbližších a v Novom roku veľa zdravia, úspechov a radosti želá starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38