Letné fotografie

Oznamy - všetky

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

detail oznamu

07.06.2021 14:20 - úradná tabuľa 

VZN č. 1/2021, ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Naháč

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 17.6.2021, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

07.06.2021 09:47 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 10.06.2021 07:00

Zber elektroodpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 10.6.2021 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Odpad vyložte pred dom na okraj miestnej komunikácie. Do elektroodpadu patria: zariadenia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné), čiernej elektroniky (TV prijímače, PC, video, audio a pod.), batérie, autobatérie, meracie prístroje, káble, odpad z elektronickej a elektrotechnickej výroby, odpad z opravárenskej činnosti a pod.

detail oznamu

01.06.2021 13:50 - úradná tabuľa 

Návrh Záverečného účtu obce Naháč za rok 2020

detail oznamu

26.05.2021 11:22 - obecné oznamy 

Mimoriadny zber papiera - v piatok 28.5.2021

Oznamujeme občanom, že v piatok 28.5.2021 sa uskutoční mimoriadny zber papiera. Vrece s papierom vyložte pred dom spolu s triedeným odpadom. Vrece na papier bude doručené do každej domácnosti.

detail oznamu

24.05.2021 11:50 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej

Dňa 25.05.2021 sa v ambulancii MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej pre dovolenku neordinuje. Zastupovať bude MUDr. Dvoržáková v Šelpiciach.

detail oznamu

17.05.2021 10:05 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 - 17. kolo - 15.5.2021 - v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: - Počet otestovaných: 227 - Počet negatívnych: 227 - Počet pozitívnych: 0 - Miera pozitivity: 0% Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

detail oznamu

14.05.2021 13:25 - obecné oznamy 

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 14.05.20201 (piatok) až 17.05.2021 (pondelok) sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri Kultúrnom dome a Pohostinstve. Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod. Pokiaľ sú vyčlenené veľkoobjemové zberové kontajnery na veľkoobjemový odpad, v žiadnom prípade tam nemožno ukladať iné komodity, najmä nie vyhradené prúdy odpadov ako napr. elektroodpad, batérie, chladničky, žiarivky, atď. a druhotné suroviny ako napr. papier, sklo, kovy a pod.. Tieto komodity patria do iných zberných nádob, alebo sú pre nich vyčlenené iné dni a miesta zvozu!

detail oznamu

10.05.2021 13:48 - obecné oznamy 

Celoplošný skríning "ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY" - 17. kolo - 15.5.2021 - od 7:30 do 11:00 hod.

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že 17. kolo celoplošného skríningu „ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY“ sa uskutoční v sobotu 15.5.2021 v čase od 7:30 do 11:00 hod. v Kultúrnom dome v Naháči. Žiadame všetkých občanov, aby sa testovania zúčastnili v čo najväčšom počte.

detail oznamu

09.05.2021 13:40 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 - 16. kolo - 8.5.2021 - v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: - Počet otestovaných: 308 - Počet negatívnych: 308 - Počet pozitívnych: 0 - Miera pozitivity: 0% Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

detail oznamu

07.05.2021 10:15 - obecné oznamy 

Vakcinácia psov v obci Naháč

V sobotu 8.05.2021 od 9:00 do 10:00 bude Dr. Bernát vakcinovať psov proti besnote pred Poštovým úradom. Poplatok je 7 eur.

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38