Jarné fotografie

Oznamy - všetky

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

detail oznamu

04.02.2022 10:20 - úradná tabuľa 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

detail oznamu

02.02.2022 13:45 - obecné oznamy 

Obyvateľka našej obce sa dnes dožíva významného životného jubilea 100 rokov

Dnešného dňa sa dožíva významného životného jubilea 100 rokov naša spoluobčianka pani Anna Pavličičová. Pri tejto slávnostnej príležitosti ju navštívil starosta obce, aby jej v mene svojom, i v mene poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obecného úradu, ale aj v mene všetkých občanov Naháča zaprial veľa zdravia, šťastia a spokojnosti do ďalších rokov života. Pripime si dnes všetci na našu oslávenkyňu a tí, čo vedia spievať, nech si aj zaspievajú živijó… Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

detail oznamu

02.02.2022 09:32 - obecné oznamy 

Očná ambulancia v Smoleniciach - dovolenka

Oznamujeme občanom, že v Očnej ambulancii v Smoleniciach sa v dňoch 04.02. až 07.02. 2022 neordinuje pre dovolenku.

detail oznamu

01.02.2022 15:40 - obecné oznamy 

Prerušenie prevádzky Základnej školy Trstín

Základná škola Trstín oznamuje, že z dôvodu prudkého nárastu pozitívnych žiakov a zamestnancov školy, bude prevádzka Základnej školy prerušená v dňoch 2. a 3. februára (streda, štvrtok). V piatok sú polročné prázdniny. Zároveň oznamujeme, že škola prechádza z prezenčného vyučovania na dištančné. Vyučovať sa bude cez zoom s nezmeneným rozvrhom, ktorý nájdete na webe školy. Do školy žiaci nastúpia v pondelok 07. februára 2022.

detail oznamu

01.02.2022 12:50 - obecné oznamy 

Pošta Dolná Krupá - Informácia

Pošta v Dolnej Krupej oznamujem občanom, že dňa 02.02.2022 (stredu) bude poštový úrad otvorený od 13:00 do 17:00.

detail oznamu

31.01.2022 10:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 03.02.2022 07:00

Mimoriadny zber papiera - vo štvrtok 3.2.2022

Obecný úrad pripomína občanom, že vo štvrtok 3.2.2022 sa uskutoční mimoriadny zber papiera z domácností aj zber plastov. Papier vložte do modrého vreca, ktoré Vám bolo doručené a vyložte pred dom.

detail oznamu

27.01.2022 10:00 - obecné oznamy 

Pošta Dolná Krupá - Informácia

Pošta Dolná Krupá oznamuje, že dňa 28.01.2022 to jest v piatok, bude otvorená od 7:30 do 12:00 hodiny.

detail oznamu

25.01.2022 17:00 - obecné oznamy 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR od 25.01.2022

Najdôležitejšie zmeny oproti predchádzajúcim pravidlám 1. Dopĺňajú sa klinické príznaky COVID-19, pri výskyte ktorých je nutné izolovať sa od ostatných a kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup Medzi klinické príznaky COVID-19 po novom zaraďujeme: zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa Poznámka: V izolácii musia po výskyte niektorého z vyššie uvedených klinických príznakov zostať všetky osoby. Teda osoby neočkované, osoby očkované a osoby po prekonaní COVID-19. 2. Skracuje sa dĺžka domácej izolácie pozitívnej osoby z 10 na 5 dní Domáca izolácia bude trvať 5 dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívnej osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť (môžu to byť napríklad vysoká teplota alebo črevné a zažívacie problémy: upozorňujeme však, že o tom, čo sú príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, rozhoduje ošetrujúci lekár po individuálnom posúdení zdravotného stavu pacienta). Izolácia pozitívnej osoby sa týka aj tých, ktorí sú zaočkovaní alebo COVID-19 prekonali. Po ukončení domácej izolácie musí osoba, ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 (a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško Ak sa počas posledných 24 hodín z času päťdňovej izolácie vyskytli u osoby klinické príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, izoláciu ukončuje jej ošetrujúci lekár. 3. Skracuje sa dĺžka domácej karantény úzkeho kontaktu V prípade neočkovanej osoby a zaočkovanej osoby bez posilňujúcej dávky, ak od zaočkovania uplynulo viac ako 9 mesiacov: Bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť. Vykonanie RT- PCR testu na 5. deň už nebude potrebné pri každom úzkom kontakte. O vykonaní testu na COVID-19 najskôr na piaty deň po úzkom kontakte rozhodne ošetrujúci lekár. Po ukončení času karantény je osoba staršia ako 6 rokov povinná mať na verejnosti po obdobie 5 dní prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk; deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško. Ak sa počas 5-dňovej karantény vyskytnú u osoby príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár. V prípade očkovanej osoby s posilňujúcou dávkou, zaočkovanej osoby, ktorá bola zaočkovaná pred nie viac ako 9 mesiacmi a osoby, ktorá prekonala COVID-19 pred menej ako 180 dňami Ak očkované osoby, ktorým bola aplikovaná posilňujúca dávka, alebo boli zaočkované pred nie viac ako 9 mesiacmi, alebo ide o osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred menej ako 180 dňami, nemajú klinické príznaky, karanténa pre nich nie je povinná. Na verejnosti však musia mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu po obdobie 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (a to aj v prípade, ak sa od ostatných osôb v exteriéri nachádzajú viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško). Tieto osoby však zostávajú v karanténe ak: sa u nich vyskytol čo i len jeden z klinických príznakov COVID-19 ak ošetrujúci lekár posúdi u tejto osoby karanténu ako potrebnú: to môže byť pre zreteľahodné epidemiologické dôvody, ktorými sú napríklad dlhodobý úzky kontakt s pozitívnou osobou, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku Za osobu očkovanú alebo osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19, sa na účely tejto vyhlášky považuje: kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku, alebo kompletne očkovaná, alebo ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami Kompletne očkovaná osoba je osoba: najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky. ! Upozorňujeme, že horná hranica platnosti očkovania proti COVID-19 sa na účely tejto vyhlášky skracuje z jedného roka na 9 mesiacov. (Vysvetlenie: Európska komisia prijala pravidlá, podľa ktorých bude certifikát Európskej únie Green Pass COVID-19 platný na cestovanie deväť mesiacov po ukončení kompletného očkovania. Toto opatrenie by malo vstúpiť do platnosti od 1. februára 2022. Z uvedeného dôvodu už zosúlaďujeme dobu platnosti v tejto vyhláške.) 4. Mení sa definícia úzkeho kontaktu Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 a: osoby boli v priamom fyzickom kontakte, alebo osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, alebo osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút. Obdobie úzkeho kontaktu sa počíta 2 dni pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom. 5. Kto sa bude po novom považovať za pozitívnu osobu Za pozitívnu sa bude považovať osoba po doručení výsledkov RT-PCR, LAMP, antigénového testu, ako aj Point of care testu (PoCT) a rovnako aj osoba po domácom antigénovom teste, ktorý však musí posúdiť jej všeobecný lekár. (PoCT je podobne ako LAMP test rýchla metóda molekulárnej biológie, vykonáva sa napríklad v nemocniciach pred prijatím pacienta na hospitalizáciu, vyšetrenie alebo zákrok). Pri antigénovom, LAMP, PoCT i samoteste nebude potrebná konfirmácia PCR testom. K tomuto kroku pristupujeme pre očakávaný vysoký nárast počtu pozitívnych osôb v jednom momente a s tým spojený nedostatok RT-PCR testov, denných RT-PCR testovacích kapacít a personálu v laboratóriách. ! Izolácia osoby pozitívnej na COVID-19 alebo karanténa osoby po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, ktorá nebola ku dňu účinnosti tejto vyhlášky ukončená, sa ukončuje podľa doterajších predpisov. 6. Fungovanie osôb v osobitnom režime v prípade pozitivity zostáva nezmenené Podľa vyhlášky môžu počas pandémie pracovať aj pozitívni pracovníci v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb bez klinických príznakov. Je to však možné iba v prípade nedostatku týchto pracovníkov, ak je potrebné podať neodkladnú zdravotnú alebo sociálnu starostlivosť a nie je možné zabezpečiť iného pracovníka ani z okolitých zariadení. Presné podmienky určuje vyhláška v § 4, odsek 4. Vyhláška tiež určuje možnosť pracovať pozitívnym pracovníkom kritickej infraštruktúry a ústavným činiteľom bez klinických príznakov, ak by ich neprítomnosť na pracovisku mohla vážne ohroziť zabezpečenie chodu kritickej infraštruktúry alebo ak je výkon ich práce nevyhnutný pri riešení mimoriadnych udalostí a úloh. Sú to pracovníci v energetike a tepelnej energetike, ústavní činitelia. Presné podmienky určuje vyhláška v § 4, odseky 5 a 6. Zdôvodnenie zmeny vyhlášky Ku skráteniu izolácie pozitívnej osoby a karantény úzkeho kontaktu dochádza z pragmatických a nie medicínskych dôvodov. Ide o snahu zachovať chod štátu a základných služieb v čase, kedy budú v karanténe končiť v jednom momente veľké počty zamestnancov nielen kritickej infraštruktúry, ale aj iných odvetví, ktoré sú dôležitou súčasťou každodenného života občanov (energetika, hromadná doprava, potravinárska výroba, preprava tovarov a podobne. V krajinách, v ktorých sa stal variant omikron v uplynulých týždňoch dominantným, došlo k prudkému a významnému nárastu počtu osôb pozitívnych na COVID-19, ktorý mal za následok masívne výpadky pracovnej sily naprieč odvetviami. Veľké výpadky personálu obzvlášť v prípade kritickej infraštruktúry, vrátane zdravotníctva, by na Slovensku neúnosne zvýšili tlak na zvyšných zamestnancov. Skrátenie izolácie pozitívnych osôb a karantény úzkych kontaktov je medzirezortným kompromisom, ktorý zohľadňuje ochranu ľudského zdravia a života a spoločensko-ekonomické fungovanie štátu. Kratšia izolácia pozitívnych osôb a karanténa úzkych kontaktov má riešiť praktické následky rýchleho šírenia variantu omikron a neznamená, že osoby infikované alebo v karanténe už nepredstavujú žiadne riziko z pohľadu ďalšieho šírenia nákazy. V tomto kontexte preto dôrazne apelujeme najmä na: skutočne dôsledné a poctivé nosenie FFP2 respirátora – táto osobná forma ochrany pred infekciou bude v nasledujúcich týždňoch omikron vlny kľúčovou a nenahraditeľnou zložkou prevencie nákazy u jednotlivcov. bezodkladné zaočkovanie resp. preočkovanie posilňujúcou 3. dávkou vakcíny proti COVID-19, ktorým sa znižuje riziko ťažkého priebehu ochorenia a hospitalizácie jednotlivcov. uprednostňovanie práce z domu vždy, keď to umožňuje pracovné zaradenie zamestnanca resp. životná situácia daného jednotlivca.

detail oznamu

21.01.2022 12:15 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 27.01.2022 18:30

Pozvánka na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

20.01.2022 11:45 - obecné oznamy 

Ako sa pripraviť na Omikron?

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23