Jarné fotografie

Oznamy - všetky

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

detail oznamu

07.02.2022 10:55 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

detail oznamu

07.02.2022 10:35 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 01_2022

detail oznamu

07.02.2022 09:50 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.02.2022 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-4/2022 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orech- rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 102 v k. ú. Naháč z dôvodu „Orech ohrozuje priľahlé nehnuteľnosti“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

04.02.2022 10:20 - úradná tabuľa 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

detail oznamu

02.02.2022 13:45 - obecné oznamy 

Obyvateľka našej obce sa dnes dožíva významného životného jubilea 100 rokov

Dnešného dňa sa dožíva významného životného jubilea 100 rokov naša spoluobčianka pani Anna Pavličičová. Pri tejto slávnostnej príležitosti ju navštívil starosta obce, aby jej v mene svojom, i v mene poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obecného úradu, ale aj v mene všetkých občanov Naháča zaprial veľa zdravia, šťastia a spokojnosti do ďalších rokov života. Pripime si dnes všetci na našu oslávenkyňu a tí, čo vedia spievať, nech si aj zaspievajú živijó… Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

detail oznamu

02.02.2022 09:32 - obecné oznamy 

Očná ambulancia v Smoleniciach - dovolenka

Oznamujeme občanom, že v Očnej ambulancii v Smoleniciach sa v dňoch 04.02. až 07.02. 2022 neordinuje pre dovolenku.

detail oznamu

01.02.2022 15:40 - obecné oznamy 

Prerušenie prevádzky Základnej školy Trstín

Základná škola Trstín oznamuje, že z dôvodu prudkého nárastu pozitívnych žiakov a zamestnancov školy, bude prevádzka Základnej školy prerušená v dňoch 2. a 3. februára (streda, štvrtok). V piatok sú polročné prázdniny. Zároveň oznamujeme, že škola prechádza z prezenčného vyučovania na dištančné. Vyučovať sa bude cez zoom s nezmeneným rozvrhom, ktorý nájdete na webe školy. Do školy žiaci nastúpia v pondelok 07. februára 2022.

detail oznamu

01.02.2022 12:50 - obecné oznamy 

Pošta Dolná Krupá - Informácia

Pošta v Dolnej Krupej oznamujem občanom, že dňa 02.02.2022 (stredu) bude poštový úrad otvorený od 13:00 do 17:00.

detail oznamu

31.01.2022 10:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 03.02.2022 07:00

Mimoriadny zber papiera - vo štvrtok 3.2.2022

Obecný úrad pripomína občanom, že vo štvrtok 3.2.2022 sa uskutoční mimoriadny zber papiera z domácností aj zber plastov. Papier vložte do modrého vreca, ktoré Vám bolo doručené a vyložte pred dom.

detail oznamu

27.01.2022 10:00 - obecné oznamy 

Pošta Dolná Krupá - Informácia

Pošta Dolná Krupá oznamuje, že dňa 28.01.2022 to jest v piatok, bude otvorená od 7:30 do 12:00 hodiny.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19