9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

detail oznamu

07.12.2020 09:50 - úradná tabuľa 

Schválený rozpočet obce Naháč na roky 2021, 2022, 2023

detail oznamu

07.12.2020 09:30 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 3.12.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

01.12.2020 10:55 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

detail oznamu

27.11.2020 09:22 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 03.12.2020 18:30

Pozvánka na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

16.11.2020 14:43 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 6/2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 26.11.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

16.11.2020 11:10 - úradná tabuľa 

Návrh rozpočtu obce Naháč na roky 2021,2022,2023

detail oznamu

21.10.2020 14:44 - úradná tabuľa 

Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ konaného dňa 21.10.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

21.10.2020 14:43 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

detail oznamu

20.10.2020 14:10 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-48/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 238/3 v k. ú. Naháč z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

detail oznamu

16.10.2020 13:15 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: utorok - 20.10.2020 18:30

Pozvánka na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19