8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

detail oznamu

21.02.2021 13:50 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 25.02.2021 18:30

Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

19.02.2021 10:30 - úradná tabuľa 

Úroveň vytriedenia odpadov v obci Naháč v roku 2020

Obec Naháč v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň triedenia odpadov v obci Naháč za rok 2020 je 18,79%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku je 30€/t.

detail oznamu

21.01.2021 11:35 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.1.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-1/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 132 v k. ú. Naháč z dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

21.12.2020 14:55 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-62/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 4 ks jaseňa rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 98 v k. ú. Naháč z dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

18.12.2020 13:45 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-61/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks orecha rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 142, 143 v k. ú. Naháč z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

18.12.2020 13:42 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

detail oznamu

07.12.2020 09:50 - úradná tabuľa 

Schválený rozpočet obce Naháč na roky 2021, 2022, 2023

detail oznamu

07.12.2020 09:30 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 3.12.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

01.12.2020 10:55 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18