6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

detail oznamu

26.11.2021 13:32 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

18.11.2021 10:37 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

detail oznamu

15.11.2021 13:10 - úradná tabuľa 

Návrh rozpočtu obce Naháč na roky 2022,2023,2024

detail oznamu

29.10.2021 13:50 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - ÚPD Naháč

detail oznamu

11.10.2021 10:20 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

detail oznamu

05.10.2021 14:35 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 05.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-55/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks ihličňan – trojkmeň- rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 1457/15 v k. ú. Naháč z dôvodu „Strom rastie v záhrade na malom pozemku, kde zaberá veľký priestor. V blízkosti je altánok, ktorému korene poškodili dlažbu tým, že praskla a tiež praská aj stena altánka“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

29.09.2021 09:26 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.9.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-53/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orech – rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 14 v k. ú. Naháč z dôvodu „orech je poškodený a ohrozuje priľahlú stavbu“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

03.09.2021 13:15 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16