28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

detail oznamu

02.12.2022 10:45 - obecné oznamy 

Ukončenie prevádzky káblovej televízie k 31.12.2022

Obecný úrad pripomína občanom, že 31.12.2022 sa končí prevádzka obecnej káblovej televízie. Žiadame preto tých, ktorí sú na káblovú televíziu pripojení, aby riešili pripojenie na optickú internetovú televíziu.

detail oznamu

30.11.2022 16:55 - obecné oznamy 

Výzva na okliesnenie stromov

detail oznamu

30.11.2022 12:21 - obecné oznamy 

Odpis vodomerov

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že od štvrtka 01.12.2022 sa uskutoční odpis vodomerov. Odpis bude vykonávať zamestnanec obce Naháč. V prípade neprítomnosti zašlite stav Vášho vodomeru na obec.nahac84@gmail.com alebo nahláste telefonicky na 033/5575142 alebo vhoďte do poštovej schránky obecného úradu.

detail oznamu

30.11.2022 09:47 - obecné oznamy 

Zväzok kľúčov - Majiteľ sa našiel

Oznamujeme občanom, že v obci Naháč sa našiel zväzok kľúčov. Pre viac informácií kontaktujete Obecný úrad na tel. čísle 033/5575142.

detail oznamu

28.11.2022 15:50 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 27.11.2022 nás vo veku 88 rokov opustila Serafína Počuchová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 01.12.2022 (štvrtok): o 14:00 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 14:30 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči. Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

28.11.2022 09:20 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Čermáková v Dechticiach

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach dňa 30.11.2022 z dôvodu čerpania dovolenky neordinuje. Zastupuje MUDr. Virth Jaslovské Bohunice, areál EBO.

detail oznamu

23.11.2022 09:08 - obecné oznamy 

Oznam - Našli sa lieky

Oznamujeme občanom, že dňa 22.11.2022 sa pred poštovým úradom našli lieky. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v Naháči počas úradných hodín.

detail oznamu

16.11.2022 16:02 - obecné oznamy 

Obecný úrad Naháč - oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 18.11.2022 (piatok) bude obecný úrad zatvorený.

detail oznamu

16.11.2022 14:10 - úradná tabuľa 

Referendum 2023 - žiadosť o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce. V listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023) na adresu : Obec Naháč, Naháč 84, 91965 Naháč elektronicky (e-mailom) na obec.nahac84@gmail.com

detail oznamu

16.11.2022 14:00 - úradná tabuľa 

Referendum 2023 - Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom) najneskôr 2.12.2022. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. E-mailová adresa na doručovanie žiadostí: obec.nahac84@gmail.com Korešpondenčná adresa na doručovanie žiadostí : Obec Naháč , Naháč 84, 91965 Naháč

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38