1 2 3 4 5 6 7

detail oznamu

12.02.2024 10:00 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: sobota - 08.06.2024 07:00

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu - 8.6.2024

detail oznamu

31.01.2024 15:40 - úradná tabuľa 

Voľby prezidenta SR 2024: Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie Žiadosti o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu

Obec Naháč zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 23. marca 2024. Žiadosť možno doručiť elektronickou poštou na adresu: obec.nahac84@gmail.com Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024), elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi • meno a priezvisko, • rodné číslo, • štátnu príslušnosť, • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024). Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi • meno a priezvisko, • rodné číslo, • štátnu príslušnosť, • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

detail oznamu

31.01.2024 09:00 - úradná tabuľa 

Voľby prezidenta SR 2024: Zverejnenie elektronickej adresy k delegovaniu členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

V súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 180/ 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej volebnej komisie môže *delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka**. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t.j. do 19.2.2024. Obec Naháč zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie: obec.nahac84@gmail.com

detail oznamu

17.01.2024 10:04 - úradná tabuľa 

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky: Ján Tomaškovič

detail oznamu

15.12.2023 10:30 - úradná tabuľa 

Schválený rozpočet obce Naháč na roky 2024, 2025, 2026

detail oznamu

12.12.2023 13:38 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

detail oznamu

08.12.2023 12:59 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

1 2 3 4 5 6 7