Letné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6

detail oznamu

08.02.2020 17:07 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: sobota - 15.02.2020 17:00

Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy

Pohostinstvo POTOK v spolupráci s Obecným úradom v Naháči Vás pozývajú na FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU spojenú s POCHOVÁVANÍM BASY Podujatie sa uskutoční v sobotu 15. februára od 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Naháči. Fašiangová zábava a rozlúčkový ceremoniál bude v réžii skupiny Senior klub Opoj. Vstupné: 3 €/osoba Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

31.01.2020 11:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: streda - 05.02.2020 07:00

Očná ambulancia v Smeniciach - Dovolenka

Od 5.2.2020 do 7.2.2020, bude mať očná ambulancia v Smoleniciach dovolenku.

detail oznamu

31.01.2020 08:57 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

detail oznamu

27.01.2020 09:27 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: pondelok - 09.03.2020 07:00

Prerušenie distribúcie elektriny - 9.3.2020

Oznámenia sú prílohou oznamu.

detail oznamu

24.01.2020 10:00 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 24.1.2020. Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 3.2.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

detail oznamu

24.01.2020 09:10 - obecné oznamy 

Ponuka prenájmu dvojizbového bytu

Obec Naháč ponúka na prenájom dvojizbový byt o rozlohe 58,1 m2 v členení: • Obývacia izba a kuchyňa 25,53 m2 • Kúpeľňa 4,60 m2 • Izba 19,57 m2 • Hala 7,04 m2 • WC 1,36 m2 Termín prenájmu: od 1.3.2020 Mesačné náklady komplet: cca 220€. Žiadosti predložte písomne do 30.1.2020 na Obecný úrad Naháč. Bližšie informácie: 0918 748 330

detail oznamu

24.01.2020 08:57 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 16.1.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

17.01.2020 10:55 - obecné oznamy 

Anketa - zmena pošty pre výdaj zásielok

Na základe prijatej požiadavky o realizáciu zmeny oznamovacej pošty pre výdaj oznámených zásielok, a to z Pošty Dechtice na Poštu Dolná Krupá, bude Slovenská pošta, a.s., dňa 17. 01. 2020 doručovať do listových domových schránok pre obyvateľov obce anketové lístky z možnosťou výberu požadovanej pošty. V prípade, ak si v ankete nadpolovičná väčšina občanov, pre výdaj oznámených zásielok, zvolí Poštu Dolná Krupá – zmenu budeme realizovať k termínu 1. 4. 2020. Vzor anketového lístka je v prílohe.

detail oznamu

13.01.2020 16:42 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 17.01.2020 08:00

Zber elektronického odpadu

Obecný úrad Naháč v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční dňa 17.01.2020 (piatok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz. Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

detail oznamu

10.01.2020 12:58 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 16.01.2020 18:30

Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva

1 2 3 4 5 6