späť

Informácia o úrovni triedenia odpadu v obci Naháč za rok 2022

23.02.2023 13:30 - úradná tabuľa 

Obec Naháč v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň triedenia odpadov v obci Naháč za rok 2022 je

37,86%.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku je

22€/t.