späť

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad

04.01.2023 10:20 - obecné oznamy 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka,** t.j. do 31.1.2023**. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, t.j. k 1.1.2023

Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť (stavbu, pozemok, byt a pod.) 19.11.2022, priznanie ste povinní podať do 31. januára 2023, ale len v tom prípade, ak tieto skutočnosti budú k 1. januáru 2022 zapísané aj v katastri nehnuteľností.

Žiadosti o úľavu/odpustenie poplatku za komunálny odpad

V súlade s platným VZN č. 1/2022 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč (§11) je poplatník povinný doručiť žiadosť o úľavu/odpustenie poplatku za komunálny odpad spolu s potrebnými dokladmi na Obecný úrad Naháč v termíne do 30.1.2023.

NA ŽIADOSTI DORUČENÉ, RESP. NEDORUČENÉ ALEBO DORUČENÉ BEZ PRILOŽENÝCH DOKLADOV SA NEBUDE PRIHLIADAŤ.

Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území obce. Poplatník musí o zníženie alebo odpustenie poplatku písomne požiadať a doložiť nasledovné aktuálne doklady:

potvrdenie o ubytovaní na internáte, alebo v inom ubytovacom zariadení, potvrdenie o prechodnom pobyte alebo trvalom pobyte mimo územia obce, nájomná zmluva, potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, potvrdenie o zamestnaní v zahraničí, ZŤP, ZŤP/S preukaz (len v prípade, ak ide o osobu samostatne žijúcu v domácnosti) prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká. Vyššie uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

V prípade nejasností kontaktujte Obecný úrad v Naháči.

Na stiahnutie:

 15 kB Žiadosť o odpustenie/zníženie poplatku za komunálny odpad.