späť

Návrh VZN č. 2/2020 podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Naháč

09.03.2020 14:07 - úradná tabuľa 

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 9.3.2020

Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 19.3.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Na stiahnutie:

 2.58 MB návrh 2_2020