späť

Informácia o triedení odpadu v roku 2019

21.02.2020 11:18 - úradná tabuľa 

Obec Naháč v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň triedenia odpadov v obci Naháč za rok 2019 je

18,23%.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku je

24€/t.