späť

Návrh rozpočtu obce Naháč na roky 2020,2021,2022

15.11.2019 11:56 - úradná tabuľa 

Názov materiálu: Rozpočet obce Naháč na rok 2020, 2021, 2022

Predkladateľ: PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta obce

Dôvodová správa:

Návrh rozpočtu na rok 2020,2021,2022 sa predkladá na základe legislatívnych požiadaviek, najmä:

• Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 10)

• Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (čl. 6, čl. 9)

• Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§ 9)

Návrh rozpočtu na roky 2020,2021,2022 sa zostavuje ako vyrovnaný. Súčasťou návrhu rozpočtu v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti je aj informácia o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva roky – 2017, 2018, schválený rozpočet na bežný rok 2019 + plnenie rozpočtu 10/2019, navrhovaný rozpočet na rok 2020,2021,2022.

V súlade s ustanovením § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti s uznesením obecného zastupiteľstva č. 123/2018 písm. b) sa v rozpočte obce neuplatňuje programové členenie.

Rozbor príjmov rozpočtu:

Podstatnou súčasťou príjmu rozpočtu obce je výnos dane z príjmov fyzických osôb. V súlade s fiškálnym vývojom a prognózami Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa odhaduje príjem pre obec vo výške 101 000€. Ďalším príjmom sú dane: daň za jadrové zariadenia, daň z nehnuteľností, za psa, za nevýherné hracie prístroje. Od budúceho roka sa navrhuje zvýšenie poplatku za komunálny odpad, preto sa očakávaný príjem navyšuje oproti minulému roku na 8 500€. Ďalšie príjmy tvoria: príjmy za predaj vody, správne poplatky, prenájmy budov a pozemkov, prenájmy hrobových miest a pod. Kapitálovými príjmami sú príjmy z predaja pozemkov. Bežný rozpočet príjmov obce Naháč je vo výške: 195 410€

Rozbor výdavkov rozpočtu:

Podstatnú časť výdavkov obce tvoria mzdy a odvody volených funkcionárov obce (starostu, poslancov) a zamestnancov obce (samostatný odborný referent, zamestnanec vnútornej správy, hlavný kontrolór, upratovačka). V návrhu je zohľadnené zákonné navýšenie miezd od 1.1.2020 (či už zvyšovanie tarifných platov alebo priemernej mzdy v národnom hospodárstve). Výdavky obce v jednotlivých oblastiach fungovania sú rozpočtované na základe čerpania v predchádzajúcich rozpočtových rokov a sú v nich zohľadnené plány na rok 2020. Keďže zámerom vedenia obce je realizovať, práce svojpomocne, sú navýšené výdavky na položky s názvom „Všeobecný materiál“. V budúcom roku je potrebné pokračovať v modernizácii a doplnení vybavenia sály a kuchyne KD, čo sa týka riadu, zariadenia a pod. Plánuje sa kúpa 2 ks kvalitných gastrochladničiek (cca 2000€). Bude sa pokračovať v modernizácii a rekonštrukcii priestorov Obecného úradu (zasadačka, priestory knižnice) – elektroinštalácia, osvetlenie, interiérové vybavenie. V oblasti miestnych komunikácií sa bude realizovať kúpa dopravného značenia a jeho osadenie na neoznačené križovatky v obci. V oblasti prevádzky verejného vodovodu obec nebude od 1.1.2020 vykonávať podnikateľskú činnosť, preto sa položky z podnikateľskej činnosti presúvajú na hlavnú činnosť.

Rozpočtovaná suma na dotácie z rozpočtu obce Naháč na rok 2020 je 3 500€.

Bežný rozpočet výdavkov obce Naháč je vo výške: 195 410€.

Plánované investície:

Investície v roku 2020 sa odvíjajú aj od prípadne poskytnutých dotácií a potreby ich spolufinancovania a dofinancovania. Z rezervného fondu obce sú na rok 2020 naplánované tieto kapitálové investície:

• Pokračovanie vo vysporiadaní pozemkov pod KD – 15 000€

• Územný plán obce – 12 000€

• Vstupné chodníky na cintorín – 6 000€

• Ozvučenie cintorína – 2 500€

• Projektová dokumentácia kanalizácia – 8 000€

• Projektová dokumentácia na obecnú bytovku (Pošta) – 3 000€

• Preložka vodovodného potrubia DN 100 – 4 500€

Presnejšia špecifikácia zámerov obce v oblasti čerpania bežných výdavkov obce na kapitálové investície, resp. investičná činnosť obce v roku 2020 môže byť upravená podľa finančných ukazovateľov v hospodárení obce v priebehu roka 2020.

Zverejnenie:

Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu, t.j. 15.11.2019 začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 25.11.2019, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného návrhu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ rozpočtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Naháči

  1. berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.

  1. schvaľuje

rozpočet obce Naháč na rok 2020

  1. berie na vedomie

rozpočet obce Naháč na roky 2021, 2022.

PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta obce

Na stiahnutie:

 57 kB návrh rozpočtu