169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

detail oznamu

15.12.2012 08:00 - úradná tabuľa 

VZN č.2/2012

Schválené VZN č.2/2012

detail oznamu

14.12.2012 12:30 - úradná tabuľa 

Doručenie listovej zásielky

Doručenie listovej zásielky Michalovi Chrvalovi 14.12.2012 Obec Naháč vykonáva v zmysle zákona č. 253/1988 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok doručenie listovej zásielky adresátovi prihlásenému na obec. Presné označenie písomnosti: Zásielka Exekútorský úrad Hlohovec, Ing. Roman Liščák, nám. Sv. Michala 5 920 01 Hlohovec, číslo zásielky Ex 4351/2012 Miesto uloženia písomnosti: Obecný úrad v Naháči Adresát písomnosti: Michal Chrvala, trvalý pobyt obec Naháč Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Naháči v pracovných dňoch počas stránkových hodín. Posledný deň vyvesenia oznámenia o mieste uloženia písomnosť sa považuje za deň doručenia písomnosti.

detail oznamu

11.12.2012 09:40 - úradná tabuľa 

Orez stromov

Výzva – Západoslovenskej energetiky

detail oznamu

11.12.2012 09:15 - úradná tabuľa 

Vyhláška 20/2012

Vyhláška 20/2012

detail oznamu

10.12.2012 13:30 - úradná tabuľa 

Vyplácanie cestovného

Oznamujeme rodičom žiakov ZŠ Trstín, že si môžu na obecnom úrade prevziať peniaze za cestovné.

detail oznamu

05.12.2012 11:00 - úradná tabuľa 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Dokument nájdete v sekcii Záverečné učty

detail oznamu

04.12.2012 21:00 - úradná tabuľa 

Návrh rozpočtu na rok 2013 - 2015

Návrh rozpočtu na rok 2013 – 2015

detail oznamu

04.12.2012 21:00 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č.1/2012

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

detail oznamu

04.12.2012 21:00 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č.2/2012

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzju a mzdy na dieťa materskej školy

detail oznamu

26.11.2012 16:30 - úradná tabuľa 

Pozvánka

Pozvánka – zasadnutie OZ

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179