Poskytovanie informácií

Na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má obec Naháč k dispozícii, a ktoré je povinná zverejňovať a sprístupňovať. Obec Naháč je podľa zákona povinnou osobou.

Spôsoby podania žiadosti:

  • poštou na adresu: Obec Naháč, Obecný úrad, Naháč 84, 919 06
  • osobne na Obecnom úrade Naháč v čase úradných hodín
  • telefonicky na čísle 033/55 75 142
  • mailom na adresu: obec.nahac84@gmail.com

Podstatné náležitosti žiadosti:

  • určenie povinnej osoby (resp. komu je žiadosť určená)
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa
  • predmet žiadosti, resp. rozsah informácií, ktoré žiadateľ žiada sprístupniť
  • forma sprístupnenia (písomne, mailom, ...)

Žiadateľ je povinný uhradiť v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 až 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácie) a tiež vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií náklady za sprístupnenie informácií. Informácie budú žiadateľovi sprístupnené až po úhrade nákladov s tým súvisiacich.


Zobraziť info o odoberaní oznamovZobraziť info o odoberaní oznamov

zavrieť oknozavrieť okno

NEWSLETTER

Vážený užívateľ,
pripravili sme pre Vás službu, zasielania oznamov elektronickou poštou.

Ak máte záujem o zasielanie oznamov zo stránky www.obecnahac.sk, vyplňte formulár svojou e-mailovou adresou. Po odoslaní Vám príde potvrdzujúci e-mail o aktivovaní služby odoberania oznamov.

Zasielanie oznamov možete zrušiť kliknutím na deaktivačnú linku, ktorá je súčasťou každého e-mailu, o zrušení budete informovaný správou. Službu si kedykoľvek možete obnoviť.