Dokumenty

Obecné dokumenty

NázovSúbor na stiahnutie
Smernica 201910 o vedení účtovníctva a obehu účtovných dokladov download pdf - 9.52 MB
Smernica 201909 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku download pdf - 7.01 MB
Smernica 201908 o cestovných náhradách download pdf - 4.26 MB
Smernica 201907 o vedení pokladnice download pdf - 6.04 MB
Smernica 201906 o postupe pri vyraďovaní a likvidácii majetku a zriadení vyraďovacej a likvidačnej komisie download pdf - 3.99 MB
Smernica 201905 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov download pdf - 6.95 MB
Smernica 201904 Organizačný poriadok download pdf - 4.88 MB
Smernica 201903 Pracovný poriadok download pdf - 7.2 MB
Smernica 201902 - Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Naháč download pdf - 4.27 MB
Smernica 201901 o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. download pdf - 1.25 MB
smernica vyraďovacej a likvidačnej komisie, smernica o škodovom konaní obce Naháč download pdf - 3.98 MB
Štatút obce Naháč 2018 download pdf - 152 kB
Vnútorná smernica obce Naháč o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2017. download pdf - 215 kB
Registratúrny poriadok obce Naháč platný od 1.8. 2017 download pdf - 15.01 MB
Pravidlá zverejňovania informácií prostredníctvom internetovej stránky obce Naháč download pdf - 4.09 MB
Zásady vybavovania sťažností download pdf - 6.27 MB
Poriadok odmeňovania zamestnancov Obecného úradu v Naháči download pdf - 0.96 MB
Pracovný poriadok Obce Naháč download pdf - 3.65 MB
Organizačný poriadok Obecného úradu obce Naháč download pdf - 2.78 MB
Štatút obce Naháč 2017 download pdf - 149 kB
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Naháči download pdf - 435 kB
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Naháč download txt - 27 kB
Zásady odmeňovania poslancov O.Z. v Naháči download pdf - 423 kB
PHSR obec Naháč download rar - 2.43 MB
Štatút obce Naháč 1995 download pdf - 5.7 MB

VZN Všeobecne zaväzné nariadenia

NázovSúbor na stiahnutie
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Naháč - Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Naháč download pdf - 73 kB
Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 5/2017 o zásobovaní pitnou vodou z verejného vodovodu obce Naháč download pdf - 5.29 MB
Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 4 /2017 O organizácii miestneho referenda download pdf - 206 kB
Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 3 /2017 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč download pdf - 126 kB
Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 2/2017 Ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 1/2012 zo dňa 04.12.2012, doplnenom Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne od download pdf - 65 kB
Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 1 /2017 Ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Naháč číslo: 2/2015 zo dňa 21.12.2015. Ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní Všeobecne záväzných nariadení obce Naháč download pdf - 62 kB
VZN 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Naháč pre rok 2017 download pdf - 728 kB
VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč VZN obce Naháč download pdf - 399 kB
VZN č. 2/2015, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN obce Naháč download pdf - 1.64 MB
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy download doc - 52 kB
VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč download doc - 94 kB
VZN obce Naháč o niektorých podmienkach držania psov download pdf - 118 kB

Dokumenty rôzne

NázovSúbor na stiahnutie
1/2019SPRÁVA Z VYKONANEJ KONTROLY HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE NAHÁČ – kontrola dokumentácie a podkladov súvisiacich s vykonanou kontrolou majetku v súvislosti s delimitáciou funkcie starostu zo dňa 7.12.2018 download pdf - 839 kB
2/2019SPRÁVA Z VYKONANEJ KONTROLY HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE NAHÁČ – kontrola hospodárenia a nakladania s verejnými finančnými prostriedkami, poskytovanie dotácií download pdf - 728 kB
3/2019 SPRÁVA Z VYKONANEJ KONTROLY HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE NAHÁČ - kontrola hospodárenia oprávnenosti finančného plnenia prevádzkovateľom TKR download pdf - 536 kB
Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákonov pri odmeňovaní občanov starostom obce Vladimírom Kaššom pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 27.10. 2018. download pdf - 404 kB
Správa o výsledku kontroly zo dňa 16.8.2018 download pdf - 1.71 MB
Interpelácia č. 11 na starostu obce Naháč z 22.12.2017 - odpoveď download pdf - 207 kB
Interpelácia č. 11 na starostu obce Naháč z 22.12.2017 download pdf - 235 kB
Interpelácia č. 10 na starostu obce Naháč - odpoveď download pdf - 307 kB
Interpelácia č. 9 na starostu obce Naháč - odpoveď download pdf - 228 kB
Interpelácia č. 10 na starostu obce Naháč prijatá 19.10.2017 download pdf - 572 kB
Interpelácia č. 9 na starostu obce Naháč prijatá 28.9.2017 download pdf - 635 kB
Interpelácia č. 6 na starostu obce Naháč prijatá 5.9.2017 - odpoveď download pdf - 399 kB
Interpelácia č. 7 na starostu obce Naháč prijatá 4.9.2017 - odpoveď download pdf - 269 kB
Interpelácia č. 8 na starostu obce Naháč prijatá 13.9.2017 download pdf - 220 kB
Interpelácia č. 6 na starostu obce Naháč prijatá 5.9.2017 download pdf - 652 kB
Interpelácia č. 7 na starostu obce Naháč prijatá 4.9.2017 download pdf - 604 kB
Interpelácia č. 5 na starostu obce Naháč prijatá 25.8.2017 download pdf - 253 kB
Interpelácia č. 4 na starostu obce Naháč prijatá 26.6.2017 - odpoveď download pdf - 206 kB
Interpelácia č. 3 na starostu obce Naháč prijatá 15.5.2017 - odpoveď download pdf - 237 kB
Interpelácia č. 2 na starostu obce Naháč prijatá 24.4.2017 - odpoveď download pdf - 545 kB
Interpelácia č. 4 na starostu obce Naháč prijatá 26.6.2017 download pdf - 297 kB
Interpelácia č. 1 na starostu obce Naháč prijatá 19.4.2017 download pdf - 576 kB
Interpelácia č. 2 na starostu obce Naháč prijatá 24.4.2017 download pdf - 583 kB
Interpelácia č. 3 na starostu obce Naháč prijatá 15.5.2017 download pdf - 881 kB

Miestne poplatky

NázovSúbor na stiahnutie
Priznanie k miestnym daniam download pdf - 4.45 MB
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností download pdf - 67 kB
Poučenie k podaniu daňového priznania download pdf - 154 kB
DOKUMENT - SHR download rtf - 154 kB
Správne poplatky download rtf - 34 kB
Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií download doc - 33 kB
Poplatky v obci Naháč download pdf - 228 kB

Pohrebisko

NázovSúbor na stiahnutie
Mapa pohrebiska download jpg - 4.22 MB
Prevádzkový poriadok pohrebiska download doc - 89 kB


Zobraziť info o odoberaní oznamovZobraziť info o odoberaní oznamov

zavrieť oknozavrieť okno

NEWSLETTER

Vážený užívateľ,
pripravili sme pre Vás službu, zasielania oznamov elektronickou poštou.

Ak máte záujem o zasielanie oznamov zo stránky www.obecnahac.sk, vyplňte formulár svojou e-mailovou adresou. Po odoslaní Vám príde potvrdzujúci e-mail o aktivovaní služby odoberania oznamov.

Zasielanie oznamov možete zrušiť kliknutím na deaktivačnú linku, ktorá je súčasťou každého e-mailu, o zrušení budete informovaný správou. Službu si kedykoľvek možete obnoviť.