Oznamy - detail

späť

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Naháč na 1.polrok 2019

11.12.2018 10:45 - Samospráva


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Naháč  na 1.polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Naháč na 1.polrok 2019

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019:

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

a) Pravidelné, tematické kontroly

  1. Kontrola dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom obce v podmienkach obecnej samosprávy obce Naháč.
  2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce Naháč- splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov
  3. Splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku
    1. Ostatné kontroly
    1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Naháči
    2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV

Vypracovanie stanoviska k Záverečnému účtu obce Naháč za rok 2018

V Naháči dňa 11.12.2018 Bc. Jana Lopatková
Hlavná kontrolórka

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1.polroku 2019 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke dňa

Návrh na uznesenie OZ : OZ Naháč berie na vedomie a schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019.


Zobraziť info o odoberaní oznamovZobraziť info o odoberaní oznamov

zavrieť oknozavrieť okno

NEWSLETTER

Vážený užívateľ,
pripravili sme pre Vás službu, zasielania oznamov elektronickou poštou.

Ak máte záujem o zasielanie oznamov zo stránky www.obecnahac.sk, vyplňte formulár svojou e-mailovou adresou. Po odoslaní Vám príde potvrdzujúci e-mail o aktivovaní služby odoberania oznamov.

Zasielanie oznamov možete zrušiť kliknutím na deaktivačnú linku, ktorá je súčasťou každého e-mailu, o zrušení budete informovaný správou. Službu si kedykoľvek možete obnoviť.