späť

Voľby prezidenta SR 2024: II. kolo - 6.4.2024

28.03.2024 11:00 - obecné oznamy 

V sobotu 6. apríla 2024 sa budú konať Voľby prezidenta Slovenskej republiky – II. kolo. Volebná miestnosť bude otvorená od 7.00 do 22. hodiny.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie len jedného kandidáta na hlasovacom lístku a po tomto vloží hlasovací lístok do obálky a následne do urny.

Občania, ktorí pre zlý zdravotný stav nemôžu prísť do volebnej miestnosti sa môžu prihlásiť na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky a to do soboty 6. apríla do 12.00 hod. na telefónom čísle 033/5575 142. Vo­lebná komisia navštívi voličov okolo 16:00 hod.