Zimné fotografie

Oznamy - všetky

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

detail oznamu

20.01.2022 11:45 - obecné oznamy 

Ako sa pripraviť na Omikron?

detail oznamu

19.01.2022 10:30 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 16.01.2022 nás vo veku 43 rokov opustil Radovan Ondrášik. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 24.01.2022 (pondelok) o 09:30 hod. v bratislavskom krematóriu. Lúčime sa so zosnulým v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

17.01.2022 09:29 - obecné oznamy 

MUDr. Čermáková v Dechticiach - Informácia

Ambulancia MUDr. Čermákovej oznamuje svojim pacientom, že každú zmenu zdravotnej poisťovne je potrebné nahlásiť v ambulancii.

detail oznamu

13.01.2022 10:37 - obecné oznamy 

COVID 19 - aktualizácia opatrení od 19.1.2022

V najbližších týždňoch sa očakáva nástup nového variantu Omikron. Vláda SR preto na dnešnom rokovaní schválila nový súbor opatrení, tzv. covid manuál, na základe ktorého pripraví Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlášky. Do platnosti vstúpia v stredu 19. januára 2022. Opatrenia, ktoré sa zavádzajú budú celoslovenské. Ich základnou charakteristikou je, že nedochádza k uzatváraniu ekonomiky. Otvárajú sa aj doteraz uzatvorené služby a povoľujú ďalšie aktivity, no s jasne definovanými podmienkami pre ich fungovanie. Zároveň sa nanovo definujú niektoré režimy a pribúda režim OP+. Vzhľadom na vysokú infekčnosť variantu Omikron sa pristupuje k úprave podmienok pre režim „OČKOVANÝ“ a „PREKONANÝ“. Od 19. januára 2022 sa skracuje doba pre režim „PREKONANÝ“ na 90 dní od odberu PCR metódou. Od 1. februára 2022 sa skracuje doba pre režim „OČKOVANÝ“ na 9 mesiacov od podania poslednej dávky. Zoačkovanie tzv. booster dávkou predĺži interval o ďalších 9 mesiacov. Definícia režimov Základ bez nutnosti preukazovať sa statusom o očkovaní, testovaní alebo prekonaní OTP plne zaočkované testované (72h PCR/48h Ag od odberu) po prekonaní Covid-19 (max. 90 dní od pozitívneho PCR testu) OP plne zaočkované po prekonaní Covid-19viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak bola podaní do 180 dní od prekonania) po prekonaní Covid-19 (max. 90 dní od pozitívneho PCR testu) deti do 12 rokov a 2 mesiacov dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby s platným certifikátom a platným testom (72h PCR/48h Ag od odberu) OP+ plne zaočkované + booster dávka plne zaočkované + po prekonaní Covid-19 (max. 180 dní od odberu PCR) plne zaočkované + test (72h PCR/48h Ag od odberu) po prekonaní Covid-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak bola podaní do 180 dní od prekonania) + test (72h PCR/48h Ag od odberu) po prekonaní Covid-19 (max. 90 dní od pozitívneho PCR testu) + test (72h PCR/48h Ag od odberu) deti do 12 rokov a 2 mesiacov + test (72h PCR/48h Ag od odberu) deti od 12 rokov a 2 mesiacov do 18 rokov a 2 mesiacov s plným zaočkovaním + test (72h PCR a LAMP/48h Ag od odberu) dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby s platným certifikátom + test (72h PCR a LAMP/48h Ag od odberu)

detail oznamu

13.01.2022 10:35 - obecné oznamy 

Roznos vriec na plasty a papier

Oznamujeme občanom, že zamestnanci obce budú vo štvrtok a piatok roznášať vrecia na odpad: 1 žlté vrece na plasty 4 modré vrecia na mimoriadne zbery papiera v dňoch: 3.2., 26.5., 18.8. a 10.11. – tak ako je to uvedené v doručenom harmonograme

detail oznamu

12.01.2022 10:00 - obecné oznamy 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka,** t.j. do 31.1.2022**. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, t.j. k 1.1.2022 Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť (stavbu, pozemok, byt a pod.) 19.11.2021, priznanie ste povinní podať do 31. januára 2022, ale len v tom prípade, ak tieto skutočnosti budú k 1. januáru 2022 zapísané aj v katastri nehnuteľností. Žiadosti o úľavu/odpustenie poplatku za komunálny odpad V súlade s platným VZN č. 2/2021 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč (§11) je poplatník povinný doručiť žiadosť o úľavu/odpustenie poplatku za komunálny odpad spolu s potrebnými dokladmi na Obecný úrad Naháč v termíne do 30.1.2022. NA ŽIADOSTI DORUČENÉ, RESP. NEDORUČENÉ ALEBO DORUČENÉ BEZ PRILOŽENÝCH DOKLADOV SA NEBUDE PRIHLIADAŤ. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území obce. Poplatník musí o zníženie alebo odpustenie poplatku písomne požiadať a doložiť nasledovné aktuálne doklady: potvrdenie o ubytovaní na internáte, alebo v inom ubytovacom zariadení potvrdenie o návšteve školy potvrdenie o prechodnom pobyte alebo trvalom pobyte mimo územia obce nájomná zmluva potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, potvrdenie o zamestnaní v zahraničí, ZŤP, ZŤP/S preukaz (len v prípade, ak ide o osobu samostatne žijúcu v domácnosti) prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká. Vyššie uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. V prípade nejasností kontaktujte Obecný úrad v Naháči.

detail oznamu

11.01.2022 10:40 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do poradovníka žiadateľov o obecné nájomné byty

Obec Naháč zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do poradovníka žiadateľov o obecné nájomné byty. Žiadosť je potrebné doručiť do 26.1.2022 v súlade s § 4 VZN č. 2/2020.

detail oznamu

11.01.2022 10:38 - obecné oznamy 

Očkovanie proti COVID-19 v Kultúrnom dome v Trstíne - 29.1.2022

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o očkovanie (1.,2.,3. dávka), že dňa 29.1.2022 (sobota) sa uskutoční očkovanie v Kultúrnom dome v Trstíne. Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Naháči do 20.1.2022. Každý záujemca nadiktuje: meno, priezvisko, rodné číslo, telefón, poisťovňa.

detail oznamu

10.01.2022 09:27 - obecné oznamy 

Zubná ambulancia Dolná Krupá - informácia

Zubná ambulancia v Dolnej Krupej oznamuje občanom, že ordinuje až od 18.01.2022.

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27