Letné fotografie

Oznamy - všetky

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

detail oznamu

21.02.2022 14:39 - obecné oznamy 

Distribúcia a platba výmerov

Od pondelka 21.02.2022 bude zamestnankyňa OcÚ distribuovať vyúčtovanie za Káblovú televíziu za rok 2022 a vodné za 2 polrok 2021. Vyúčtovania doručené do domácností sa budú odovzdávať oproti podpisu. Žiadame občanov o úhradu výmerov do 30 dní od doručenia. Úhrada výmerov je možná osobne v pokladni OcÚ od utorka 22.02.2022 alebo elektronicky cez INTERNETBANKING okamžite po doručení rozhodnutia bez návštevy kancelárie OcÚ. Pri platbe cez internetbanking prosím dajte pozor na: • Správne číslo účtu v tvare IBAN • Variabilný symbol uvádzajte z rozhodnutia, ktoré obdržíte V prípade akýchkoľvek otázok k vydanému výmeru kontaktujte OcÚ v úradných hodinách na čísle telefónu uvedeného na rozhodnutí. 033 55 75 142

detail oznamu

21.02.2022 10:10 - obecné oznamy 

Lekár pre dospelých - MUDr. Lančarič - oznam

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Lančariča bude 21.02. a 22.02.2022 zatvorená zo zdravotných dôvodov. Zastupuje: MUDr. Zuzana Dvoržáková v Bolerázi.

detail oznamu

17.02.2022 08:01 - obecné oznamy 

Lekár pre dospelých - MUDr. Lančarič - oznam

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Lančariča bude 17.02. a 18.02.2022 zatvorená zo zdravotných dôvodov. Zastupuje: MUDr. Zuzana Dvoržáková v Bolerázi.

detail oznamu

16.02.2022 14:15 - úradná tabuľa 

Informácia o úrovni triedenia odpadu v obci Naháč za rok 2021

Obec Naháč Vám v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň triedenia odpadov v obci Naháč za rok 2021 je 34,17%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku je 22€/t.

detail oznamu

15.02.2022 13:45 - obecné oznamy 

Kurz digitálnej zručnosti pre členov JDS

Základná organizácia JDS v Naháči oznamuje svojim členom, že sa môžu zapojiť do kurzu Zlepšovanie digitálnej zručnosti seniorov. Každá skupina absolvuje školenie v piatich týždňoch po troch vyučovacích hodinách týždenne v Trnave. Výuku budú robiť lektori, a to na nových tabletoch s klávesnicou, ktoré budú po úspešnom záverečnom teste odovzdané seniorom. Prihlásiť sa môžete u p. Tvarošku do piatka 18.2.2022.

detail oznamu

10.02.2022 08:45 - obecné oznamy 

Pošta Dolná Krupá - Informácia

Poštový úrad v Dolnej Krupej oznamuje občanom, že dňa 07.02.2022 (pondelok) sa pred Poštou našli kľúče. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na pošte v Dolnej Krupej.

detail oznamu

09.02.2022 09:15 - obecné oznamy 

Pošta Dolná Krupá -14.02.2022- Zatvorená

Pošta v Dolnej Krupej oznamujem občanom, že dňa 14.02.2022 (Pondelok) bude Poštový úrad zatvorený.

detail oznamu

07.02.2022 10:55 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

detail oznamu

07.02.2022 10:35 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 01_2022

detail oznamu

07.02.2022 09:50 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.02.2022 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-4/2022 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orech- rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 102 v k. ú. Naháč z dôvodu „Orech ohrozuje priľahlé nehnuteľnosti“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22